Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące29658

Starosta Wąbrzeski ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębowej Łące

Starosta Wąbrzeski ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, położonej w Dębowej Łące.


1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca powiatowy zasób nieruchomości, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 274/6 o powierzchni 9,3581 ha, położona w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Powiat Wąbrzeski.


2. Dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka, przyjętym uchwałą nr 51/11 Rady Gminy Dębowa Łąka dnia 19 grudnia 2011 roku działka nr 274/6 o powierzchni ogólnej 9,3581 ha przeznaczona jest jako tereny zespołów dworsko i pałacowo parkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji konserwatorskiej) do warunkowego wykorzystania na cele mieszkaniowe, usługowe oraz usługi publiczne zieleni. Obecnie działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowa Łąka. Rada Gminy w Dębowej Łące podjęła Uchwałę nr 17/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Łąka”. Wyżej wymieniona działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji. Uchwała nie przewiduje pierwokupu nieruchomości. 

3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest własnością Powiatu Wąbrzeskiego, a ponadto wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.

4. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 4 750 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie Z art. 68 ust. 3 ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Z powyższego wynika, iż od wylicytowanej w drodze przetargu kwoty, cena nieruchomości zostanie obniżona o 50%. 

5. Wadium – 240 000,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 o godzinie 12:00 w sali nr 133. O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ustalonej kwocie na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank SA Nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 do dnia 12 maja 2022 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8. Wadium wpłacone przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu, na konto wskazane przez osobę, która wniosła wadium.

9. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (umniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna być przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank SA Nr 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.

10. Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Starosta Wąbrzeski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa. 

11. Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub telefonicznie pod nr (56) 6882451, wew. 132.

12. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 12 maja 2021 roku, 22 lipca 2021 roku, 4 października 2021 roku, 13 grudnia 2021 roku, 1 marca 2022 roku.

13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

14. Cudzoziemcy, przystępujący do przetargu, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydanych przez właściwe organy.

15. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku poz. 2213) uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

 • autor: Biuro Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące
 • Sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące

« wstecz