Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • UWAGA! KOMUNIKAT WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

UWAGA! Kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Obowiązujące jeszcze przepisy nakładają na właściciela pojazdu zarejestrowanego obowiązek zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 78 ust, 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Ponadto właściciel pojazdu, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia (art. 71 ust.7 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Dotychczas powyższe obowiązki nie były obarczone sankcjami w przypadku ich niedopełnienia.


Sytuacja ta ulegnie zmianie . Od 1 stycznia 2020r.  Starosta będzie zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1 000 zł na właścicieli, którzy nie zgłoszą się do Wydziału Komunikacji w wymaganym ustawowo terminie 30 dni  w celu zarejestrowania pojazdu, a także jego nabycia lub zbycia. Powyższe sankcje wprowadzone zostają na podstawie art. 4  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) tj. cyt.:
„Kto
1)  będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”


Przepisy  dotyczące powyższych kar będą dotyczyły również osób,  które  już teraz nie dopełniły obowiązków wynikających z powyższych przepisów, a ewentualne wnioski lub zawiadomienia złożą po dniu 1 stycznia 2020r.  


Zaleca się więc niezwłoczne złożenie stosownych dokumentów w  Wydziale Komunikacji.

 

  • autor: Małgorzata Górecka - Kierownik Wydziału Komunikacji

« wstecz