Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PROJEKT

Jesteś na ostatnim roku studiów lub absolwentem szkoły wyższej? Posiadasz stopień niepełnosprawności? Weź udział w projekcie!

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.


Misją fundacji jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.


Fundacja realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.


Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
1.    Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2.    Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3.    Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.


Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1.    Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2.    Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3.    Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
o    Autoprezentacja
o    Organizacja czasu pracy
o    Cele, reguły, konsekwencje
o    Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
o    Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4.    Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5.    Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6.    Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.    Wsparcie opiekunów stażowych.


W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.    profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2.    wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3.    ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4.    materiałów szkoleniowych;
5.    wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6.    zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7.    dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.


Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

  • autor: Kamila Żarkowska Specjalista ds. Rekrutacji Fundacji „Reaxum”

« wstecz