Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • V SESJA RADY POWIATU

Odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 marca odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Powiatu.
Następnie interpelacje złożyli radni Mieczysław Toś – z wnioskiem o przygotowanie zestawienia zrealizowanych w V kadencji inwestycji, radny Łukasz Klimek – dotyczącą stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół we Wroniu oraz radny Mirosław Kamiński w sprawie organizacji transportu publicznego w powiecie.
W dalszej kolejności w ramach realizacji porządku obrad Rada zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2018 roku oraz raportem rocznym o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w 2018 roku.
Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał Rada Powiatu w formie stanowiska ogłosiła rok 2019 Rokiem Powrotu Ziemi Wąbrzeskiej do Macierzy. W ramach tej inicjatywy Zarządu Powiatu zorganizowane mają zostać wydarzenia, spotkania, a także konferencje naukowe upamiętniające ważne dla Powiatu Wąbrzeskiego wydarzenia historyczne.
Podczas V sesji Rada Powiatu podjęła następujące uchwały w sprawie:
-    przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wąbrzeskiego,
-    ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego,
-    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.
-     szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
-    określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2019,
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032,
-    zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
Warto podkreślić, że w ramach zmiany rozkładu pracy aptek modyfikacji uległa wyłącznie nazwa jednej z działających w Wąbrzeźnie aptek. Ponadto radni zmieniając budżet zabezpieczyli środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla odcinka drogi Rywałd-Dębowa Łąka w miejscowości Książki oraz drogi Czaple-Ryńsk. Powyższe nakłady mają na celu umożliwienie ubiegania się w przyszłych latach o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich przebudowę.
Ponadto w ramach zmiany budżetu zabezpieczono kwotę 194 tysięcy złotych na zwiększenie zakresu prac związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni dróg powiatowych po okresie zimowym.

 

 

 

 

 

 • V SESJADSC_0559.JPG
  • autor: Biuro Rady Powiatu
 • V SESJADSC_0564.JPG
  • autor: Biuro Rady Powiatu
 • V SESJADSC_0574.JPG
  • autor: Biuro Rady Powiatu
 • V SESJADSC_0575.JPG
  • autor: Biuro Rady Powiatu
 • V SESJADSC_0577.JPG
  • autor: Biuro Rady Powiatu
 • V SESJADSC_0580.JPG
  • autor: Biuro Rady Powiatu

« wstecz