Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Ogłoszenie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 920 ) w związku  z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję osiemnastą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 listopada 2020 roku o godzinie 1300. Osiemnasta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w zdalnym trybie obradowania.

      Proponowany porządek obrad jest następujący:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
  5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

      a) zmiany budżetu powiatu na rok 2020;

      b) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 roku.

      8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

      9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

     10. Zakończenie.

 

 

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

« wstecz