Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób poddanych kwarantannie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób poddanych kwarantannie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, mailowo: e-mail: starostwo@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688-27-45, fax: 56 688-27-59.

Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl.

1.  Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowanej władzy publicznej przez administratora i do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej tj. utrzymywania kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i e) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

2. W związku z utrzymywaniem kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie administrator będzie przetwarzał zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować zadania administratora w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni lub wskazane przez nich specjalistyczne jednostki, Główny Inspektor Sanitarny lub wskazane przez niego krajowe specjalistyczne jednostki, właściwe do zwalczania COVID-19, organy i jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych.   

5.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo do:
1)    dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16;
3)    usunięcia danych, na podstawie art. 17, jeżeli:
a)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
b)    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
4)    ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18:
a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

6.    Państwa dane zostały przekazane administratorowi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie,  ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.

7.    Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.