Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo aktywny samorząd

Wsparcie finansowe dla studentów w programie „Aktywny samorząd”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż od 1 marca 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Wnioski na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2021/2022 można składać do dnia 31 marca 2022 r. Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl/).

   Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji osób pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Przez naukę w szkole wyższej należy rozumieć: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia), prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.
I. Adresaci dofinansowania.

 Adresatami dofinansowania są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W programie nie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu albo mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
II. Wysokość dofinansowania.

W ramach Modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza obejmuje:

1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;

2) do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców;

3) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

4) opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 Wysokość udziału własnego  Wnioskodawcy w kosztach czesnego:

 

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu

 

Wnioskodawcy zatrudnieni:

 

Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego
 i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Istnieje możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) w sytuacjach, które określi realizator programu:

a) 700 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności;

2) 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza   miejscem zamieszkania;

3) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada  aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch  kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów   nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 300 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

6) 200 zł -  w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

7) 300 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

8) 800 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  przy czym możliwość ta dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe);

9) 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość  jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi:

1) do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku  form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania  nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie  wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.  

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Aktywny samorząd. Warunki dofinansowania opisane są w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r.”

   Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można złożyć  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. nr 27 lub przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Druki wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.wabrzezno.pl w zakładce PCPR kafelka Program „Aktywny samorząd”. Złożenie wniosku elektronicznie wymaga: dostępu do Internetu, konta w systemie SOW i Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.  W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). 

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2022-03-25

« wstecz