Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • plakat opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Wąbrzeskim

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż od dnia 5 lipca 2021 r. rozpoczęła się realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenie Usługi Opieki Wytchnieniowej”. Zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na mocy podpisanej umowy z dnia 5 lipca 2021 r. pomiędzy  Powiatem Wąbrzeskim a Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych  na realizację programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.  
   Zadanie dotyczące świadczenia usługi opieki wytchnieniowej skierowane jest do 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz do 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
   Na podstawie otwartego konkursu ofert realizacja zadania  publicznego „Świadczenie Usługi Opieki Wytchnieniowej” została powierzona Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dotyczy zapewnienia członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z równoważnymi orzeczeniami prowadzenia specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego indywidualnego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki.
   Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy bezpośrednio do Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy ul. Matejki 18, 87-200 Wąbrzeźnie, celem korzystania z poradnictwa. 

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2021-07-05
  • plakat opieka wytchnieniowa

« wstecz