Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo pfron

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   Rodzaje zadań, które mogą być finansowane w części lub w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

 Adresaci dofinansowania.

   O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie, bądź w znacznym stopniu ułatwienie osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

Wysokość dofinansowania.

   Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

   Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. W przypadku mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, który rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny wnioskodawca w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku zostanie poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Ich nieusunięcie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli jednostka rozpatrująca wniosek poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

   Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się  o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa dofinansowania.

   Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji barier architektonicznych.

   Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji barier architektonicznych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone w Procedurach i zasadach przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stanowią załącznik do uchwały nr 99/181/2021 Zarządu Powiatu  w Wąbrzeźnie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz  osób niepełnosprawnych.

   Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

   O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują:

1) osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
2) dzieci w wieku 3-16 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Trudności w poruszaniu potwierdza aktualne zaświadczenie lekarskie określające również, czy wnioskodawca porusza się przy pomocy zaopatrzenia w środki pomocnicze np. wózek inwalidzki, kule, balkonik.

   Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON nie mogą być objęte:

1) budynki zaprojektowane i budowane;
2) budynki nowo wybudowane lub będące w trakcie prac wykończeniowych;
3) budynki przebudowywane lub modernizowane ze względu na zmianę sposobu jego użytkowania;
4) prace o charakterze remontowo-wykończeniowym np. malowanie, wykonanie podwieszanego sufitu, wymiana instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej i centralnego ogrzewania, które nie mają bezpośredniego związku z likwidowaną barierą.

Wnioski mogą być składane w każdym czasie. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:

1) sprawdzenie przez PCPR, czy wniosek jest kompletny i czy posiada wymagane załączniki;
2) dokonanie wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności proponowanego przez wnioskodawcę zakresu zadania;
3) dokonanie weryfikacji złożonych kosztorysów i szkiców;
4) zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą reprezentującą osobę niepełnosprawną), a Starostą Wąbrzeskim.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych obejmuje:

1) budowę pochylni lub podjazdu do budynku;
2) zakup i montaż:

a) podnośnika,
b) platformy schodowej,
c) windy przyściennej,
d) innych urządzeń do transportu pionowego;

3) likwidację progów i/lub zróżnicowania poziomów podłóg;
4) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, płytki antypoślizgowe lub panele antypoślizgowe, oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej, płytek antypoślizgowych lub paneli antypoślizgowych;
5) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne przewiduje:

a) ułożenie wykładziny lub terakoty antypoślizgowej,
b)ułożenie glazury na ścianach,
c) wykonanie miejsca natryskowego (kratka odpływowa ze spadkiem) wraz z zasłoną prysznicową ewentualnie kabiną prysznicową lub montaż brodzika bezprogowego wraz z zasłoną prysznicową ewentualnie kabiną prysznicową,
d) zakup i montaż uchwytów przy urządzeniach higieniczno-sanitarnych,
e) zakup i montaż siedziska lub krzesełka prysznicowego,
f) zakup i montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych,
g) zakup i montaż kompaktu wc dla osób niepełnosprawnych z instalacją spłukującą,
h) zakup i montaż baterii umywalkowej i prysznicowej,
i) wyburzenie ścianek działowych wewnętrznych, których usunięcie jest niezbędne
w celu powiększenia pomieszczenia,
j) zakup i montaż drzwi o szerokości co najmniej 90 cm w świetle ościeżnicy,
w tym przesuwanych,
k) przebudowa wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania w związku z adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno-sanitarne lub przystosowaniem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w związku ze zmianą usytuowania lub wymianą urządzeń higieniczno-sanitarnych lub miejsca natryskowego,

6) przystosowanie drzwi:

a) zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości
w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,
b) zakup i montaż drzwi przesuwanych o szerokości, co najmniej 90 cm w świetle,
c) zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),

7) utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku oraz ułożenie chodnika;
8) zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych na schodach zewnętrznych wraz
z przygotowaniem podłoża;
9) zakup i zamontowanie oporęczowania przed wejściem do budynku;
10) przystosowanie wyposażania kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku, w tym:

a) obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
b) zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
c) zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90˚ (do 170˚),
d) zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.

11) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą;
12) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

   Ze względu na konstrukcję, usytuowanie lub stan techniczny budynku albo występujące potrzeby osób z niepełnosprawnością w szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem mogą być objęte prace, materiały i urządzenia z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie wymienione powyżej.

   Stosowanie się do przepisów prawa na każdym etapie rozpatrywania i realizacji wniosku  o dofinansowanie ma także zastosowanie w czasie żywiołu lub w sytuacjach kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także w przypadku wprowadzonego  w 2020 roku stanu epidemii w Polsce z powodu zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2021-06-22

« wstecz