Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • dwa loga: PFRON oraz Aktywny Samorząd

Moduł II programu „Aktywny samorząd” w roku 2021

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje  iż od 1 marca 2021 r.  trwa nabór wniosków w ramach Modułu II programu. Wnioski na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 można składać do dnia 31 marca 2021 r.  Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie  w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

   Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji osób pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Przez naukę w szkole wyższej należy rozumieć: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia), prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.

   Adresatami dofinansowania są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W programie nie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu albo mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

   W ramach Modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

   Zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może zostać podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Zwiększeniu może ulec kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów). Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

   Wnioskodawcy, którzy są zatrudnieni wnoszą udział własny w wysokości 15% kosztów czesnego w przypadku kształcenia na poziomie wyższym na jednym kierunku lub 65% kosztów czesnego w przypadku kształcenia na więcej niż jednym kierunku. W przypadku wnioskodawców, którzy nie są zatrudnieni udział własny w wysokości 50% kosztów czesnego dotyczy tylko w przypadku kształcenia na więcej niż jednym kierunku. Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnieni są wnioskodawcy,  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  w sytuacjach, które określi realizator programu:

a) 700 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,

b)  600 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności;

2) 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada  aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch  kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca jest osoba poszkodowaną w 2020 lub 2021 roku
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

6) 200 zł -  w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

7) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe);

9) 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość  jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi:

1) do 50% wyliczonej  dla wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki  w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodateknw kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.  

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka  O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 27.

Informacje na temat programu można uzyskać od Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 56 688 24 51 wew. 109 lub 515 993 002 lub e-mail: pcpr@wabrzezno.pl lub jpaczkowska@pcprwabrzezno.pl

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2021-03-02

« wstecz