Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Logo: 3 osoby w sercu

KONKURS WIELKANOCNY MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO  MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Termin Konkursu: od dnia 17.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są rodziny zastępcze wraz z wychowankami z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

3. CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

- rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
- podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem,
- kultywowanie tradycji Wielkanocnych
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej,
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
- wyrabianie poczucia estetyki,
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Temat konkursu: MOJA WIELKANOCNA MASKOTKA

4. ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ


- Przedmiotem konkursu jest wykonanie dekoracji wielkanocnej, której jednym z elementów ozdobnych jest wełna.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

- Przygotowaną pracę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, pok. 203 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r. do godziny 14.30.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do pracy oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr.1 do niniejszego regulaminu)
- Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz na ich ekspozycję w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
- Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
- Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę (imię i nazwisko rodziny zastępczej, adres zamieszkania) z dopiskiem Konkurs wielkanocny.
- Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
- Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
- Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
- Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej tut. Centrum https://www.wabrzezno.pl/ .
- Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

- Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu. Pod uwagę będą brane szczególnie: zgodność z tematem i celami konkursu, ciekawe ujęcie tematu oraz wrażenia artystyczne i wizualne.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.03.2021 r.
- Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

8. WRĘCZENIE NAGRÓD

- Zostaną przyznane trzy główne nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania nagród.
- O terminie i sposobie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  • autor: Wiesława Tylmanowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2021-02-17

« wstecz