Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • logo: Aktywny Samorząd

„Aktywny samorząd” pilotażowy program w 2021 roku

   Od 1 marca 2021 r. będzie można aplikować o wsparcie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku realizowane będą następujące Moduły, obszary i zadania programu:

I Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,  w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
 2. b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej,
 3. c) Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej,
 4. d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,

 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
 2. b) Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
 4. d) Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
 5. e) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

3)  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, zatrudnionych lub uczących się lub posiadających potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
 2. b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do (16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 3. c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziome jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
 4. d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, posiadających potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, posiadających potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
 5. e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych;

4) Obszar D - pomoc  w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub  przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

II Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej albo kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty po za studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat programu  dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

Terminy naboru wniosków

Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu trwa od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Termin naboru wniosków w ramach Modułu II programu trwa od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.  na semestr roku szkolnego/akademickiego 2020/2021. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 upływa 10 października 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można złożyć  przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System Obsługi Wsparcia  umożliwia wnioskodawcom złożenie wniosku w formie elektronicznej przez 365 dni w roku, również w dzień wolny od pracy bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku on-line wymaga: dostępu do internetu, konta w systemie SOW i Profilu Zaufanego. W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie SOW www.sow.pfron.org.pl. Informacje, jak założyć Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW  oraz:

- na Portalu Profilu Zaufanego ,

- Portalu OBYWATEL.GOV.PL,

- na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków za pomocą Systemu SOW. Dostęp do sytemu jest nieodpłatny.

 • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2021-02-15

« wstecz