Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • XV SesjaDSC_0456

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2019

W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

W ramach dalszej realizacji porządku obrad interpelację złożyła radna Hanna Kwiatkowska.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył debatę nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019.

Raport w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił Karol Sarnecki – Wicestarosta.

Po zakończeniu debaty nad raportem radni 10 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania, po czym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Kontynuując obrady Skarbnik powiatu przedstawił prezentację multimedialną z wykonania budżetu powiatu.

Po zakończeniu dyskusji Rada Powiatu 10 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Kolejno Rada Powiatu przyjęła następujące uchwały w sprawie:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wąbrzeskiego na lata 2020-2032.
  • zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych.
  • likwidacji, przekształcenia i założenia szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.
  • zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski.
  • zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla niektórych nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
  • utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2020 roku.

W ramach dalszej realizacji porządku obrad – Radni nie zgłosili wolnych wniosków oraz oświadczeń.

Na tym zakończono obrady XV sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

 

NAGRANIE Z SESJI W SERWISIE YOUTUBE

 

 

 

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu, data: 2020-06-29

« wstecz