Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • INFORMACJA O PRAKTYKACH

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące realizacji praktyk uczniów branżowych szkół I stopnia zamieszczamy dyspozycje Kuratorium Oświaty jakie otrzymali dyrektorzy szkół

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące realizacji praktyk uczniów branżowych szkół I stopnia zamieszczamy dyspozycje Kuratorium Oświaty jakie otrzymali dyrektorzy szkół:

Zajęcia w szkołach, przedszkolach, placówkach będą zawieszone na 2 tygodnie.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół

Uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna musi być poinformowana o tym, jak będą wyglądały kolejne dni.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę

Wszelkie informacje na temat ograniczenia działalności szkół należy przekazywać rodzicom i nauczycielom, przy wykorzystaniu np. dziennika elektronicznego. Ponadto informacja o zawieszeniu zajęć musi zostać udostępniona w widocznym miejscu

Dyrektorzy szkół mogą poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

EWENTUALNE ZWOLNIENIE Z PRAKTYK LEŻY W GESTII PRACODAWCY.

Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor ma obowiązek zorganizowania mu opieki

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dyrektorzy zobowiązani są także do sprawdzania na bieżąco komunikatów wysyłanych przez System Informacji Oświatowej

Informacja została opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

« wstecz