Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wchodząc i przebywając na terenie uroczystości dożynkowych, wydarzeń kulturalnych, sportowych współorganizowanych przez Powiat Wąbrzeski – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osoby  


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Wąbrzeski.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno; telefonicznie: (56)688-27-45, fax: (56) 688-27-59 lub e-mail: starostwo@wabrzezno.pl .
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych –Paweł Maćkowiak z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl lub listownie (na adres Administratora podany w punkcie 1).

1.    Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w związku z:
przetwarzane będą w celu promocji uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez administratora.
2.    Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz współpracujących z administratorem są nimi np.: portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
1)    do czasu cofniecie przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od  zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora,
2)    do przedawnienia roszczeń.
4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
5.    Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu wydarzenia jak i w trakcie jego trwania. Może także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia, o tym, że nie chcesz być fotografowana. Jeżeli nie wyrazisz swojej zgody administrator, nie będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia.  
6.    Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.