Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • rodzina w centrum II22379.jpg
 • rodzina w centrum II22385.jpg
 • rodzina w centrum II22394.jpg

Rodzina w Centrum II

BENEFICJENCI PROJEKTU

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
    19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
    3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

 
PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu: 12 318 179,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10 470 452,57 zł
 
OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
 
CEL PROGRAMU
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.
 
WSPARCIE MOGĄ OTRZYMAĆ:

 •     osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 •     osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 •     osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 •     osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 •     osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 •     kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 •     osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 •     dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 •     wolontariusze;
 •     inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 
CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W POWIECIE WĄBRZESKIM OFERUJE:

1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

    pedagogiczne,
    prawne,
    psychologiczne,
    psychiatryczne;

2.  mediacje rodzinne;

3. terapia rodzinna grupowa i indywidualna;

4.  warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;

5.  zajęcia animacyjne dla dzieci;

6. warsztaty „Moje emocje”;

7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;

8. szkolenia dla wolontariuszy;

9. wyjazdy edukacyjne;

10. superwizja rodzin zastępczych;

11. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

EFEKTY
•    kontynuacja działań Centrum Wspierania Rodziny w Wąbrzeźnie  
•    kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
•    poprawa relacji w rodzinie
•    równe szanse rozwoju dzieci
•    zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
•    wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Przebieg realizacji projektu:

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”. 23.01.2018 r.

W dniu 23 stycznia 2018 w nowej siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 spotkali się przedstawiciele samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych ziemskich i grodzkich Dyrektorzy i Kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.


Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”, który jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w regionie, ale także kontynuacją realizowanego w latach 2016-2018 projektu Rodzina w Centrum. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju usług społecznych kierowanych do rodzin, zwłaszcza rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.


Podpisanie umowy o partnerstwie było zwieńczeniem wcześniejszych prac i spotkań. Dokument został podpisany przez 23 podmioty, reprezentowane przez działających w imieniu samorządów przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz w imieniu Samorządu Województwa – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Samorządy będą działały wspólnie, tak aby wzajemnie się dopełniając i wykorzystując wcześniej zdobyte doświadczenie, realizowały projekt na rzecz poprawy warunków życia rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 • Rodzina w centrum II15855.jpg
 • Rodzina w centrum II15856.jpg
 • Rodzina w centrum II15857.jpg
 • Rodzina w centrum II15859.jpg

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 23 maja 2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego wraz z wychowankami.  

Podczas spotkania rodzice zastępczy i starsi wychowankowie mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym wykładzie dotyczącym „Adolescencji w życiu młodego człowieka” poprowadzonym przez Pana Zbigniewa Izdebskiego, pedagoga szkolnego zaprzyjaźnionego z tut. Centrum.


Duże zainteresowanie wśród uczestników  wzbudzili również zaproszeni goście Państwo Katarzyna i Maciej Kluczyk wraz z dziećmi, którzy podzielili się z rodzinami zastępczymi swoim doświadczeniem bycia rodzicem zastępczym. Zwrócili uwagę słuchaczom na fakt, jak istotną rolę pełni rodzina zastępcza  w życiu dzieci niemogących wychowywać się w rodzinie naturalnej.


Pan Maciej jako wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu, wieloletni praktyk  świadczący sługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne oraz jego małżonka stworzyli rodzinę zastępczą dla dzieci wychowujących się wcześniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  Oboje zaznaczyli jak duże zmiany zaszły w ich życiu po podjęciu decyzji  o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej dla rodzeństwa i jak znacząco wpłynęło to na całokształt rozwoju wychowanków. Rodzina zastępcza poruszyła również, problem trudności wychowawczych występujących w funkcjonowaniu rodziny zastępczej.


W czasie w którym opiekunowie zwiększali swoje kompetencje wychowawcze słuchając prelekcji, ich wychowankowie uczestniczyli  w zabawach przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników tut. Centrum.


W dniu obchodów święta rodzicielstwa zastępczego towarzyszyli rodzinom również zaproszeni goście Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pan Karol Sarnecki, Sekretarz Powiatu Józef Krawczyk, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Mirosław Kamiński  oraz pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, opiekun realizowanego przez tut. Centrum projektu „RWC 2”  Pani Małgorzata Stasiak.

W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Podziękowania oraz kwiaty, jako wyraz wdzięczności  za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był tort ufundowany przez Powiatowe Centrum Pomoczy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którym poczęstowano wszystkich uczestników.
    

Dziękujemy wszystkich osobom mającym wkład w rozwój pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a rodzinom zastępczym życzymy dużo wiary, nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności, ale także radości, zadowolenia i satysfakcji.

 • Święto rodzicielstwa zastępczego21213.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21214.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21216.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21219.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21220.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21221.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21222.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21224.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21225.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21226.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21227.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21228.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21229.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21230.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21231.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21232.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21233.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21234.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21235.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21236.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21238.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21239.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21240.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21241.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21242.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21243.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21244.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21245.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21246.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21247.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21248.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21249.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21250.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21251.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21252.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21253.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21254.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21255.jpg
 • Święto rodzicielstwa zastępczego21256.jpg

Odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniach 10-11 czerwca 2019 r. odbyło się XXIV posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanego w Strzygach, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Konwent połączony został z pracami Grupy Sterującej działającej  w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 2”

Podczas posiedzenia Dyrektorzy i Kierownicy dokonali wyboru nowego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Konwentu, którymi ponownie zostali Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – Przewodniczącą Konwentu oraz Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu – Wiceprzewodniczącym Konwentu. Następnie dyskutowano m.in. na tematy związane pieczą zastępczą, warsztatami terapii zajęciowej oraz z postępami realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”, programów realizowanych przez PFRON,  założeń do nowego projektu skierowanego do młodzieży usamodzielnianej, nowych perspektyw na lata 2020-2027, oferty szkoleniowej z zakresu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkohowych (FASD) Fundacji „Daj Szansę”. Uczestnicy Konwentu mieli okazję odwiedzić Galerię Witrażu Państwa Bednarskich oraz poznać tajniki tworzenia witraży w pracowni a później podziwiania największego witrażu sakralnego w Europie w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Rypinie. Drugiego dnia Konwent gościł w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu dzięki uprzejmości Dyrektora Pani Katarzynie Bułkowskiej.  

Wśród zaproszonych Gości byli Starosta Rypiński – Jarosław Sochacki, Wicestarosta – Piotr Czarnecki, Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu, Michał Neumann – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Maria Rosołek, Urszula Kaziemierska i Sławomir Konrad – Członkowie Grupy Sterującej ROPS Toruń, Ewa Grobelska i Anna Karczmarczyk z Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”.   

 • rodzina w centrum II22062.jpg
 • rodzina w centrum II22063.jpg
 • rodzina w centrum II22067.jpg
 • rodzina w centrum II22068.jpg
 • rodzina w centrum II22069.jpg
 • rodzina w centrum II22070.jpg
 • rodzina w centrum II22072.jpg
 • rodzina w centrum II22073.jpg
 • rodzina w centrum II22074.jpg
 • rodzina w centrum II22075.jpg
 • rodzina w centrum II22078.jpg

Wyjazd edukacyjny do Zakopanego w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

W dniach 01 - 05 lipca 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.


Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w temacie : „Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, mocje jako nośnik potrzeb, prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji w rodzinie a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań podopiecznych.


W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Uczestnicy brali udział w zajęciach umuzykalniających, które pozwoliły im poznać nowe piosenki i podstawy gry na gitarze. Brali udział w zajęciach plastycznych rozwijających ich umiejętności manualne.


Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi spacer po ul. Krupówki w Zakopanem – gra terenowa dla dzieci i rodziców, wyjazdu w góry- spacer po Dolinie Chochołowskiej, pobyt na basenach termalnych, wjazd kolejką na Gubałówkę.

 • Rodzina w Centrum II22380.jpg
 • Rodzina w Centrum II22381.jpg
 • Rodzina w Centrum II22382.jpg
 • Rodzina w Centrum II22383.jpg
 • Rodzina w Centrum II22384.jpg
 • Rodzina w Centrum II22385.jpg
 • Rodzina w Centrum II22386.jpg
 • Rodzina w Centrum II22387.jpg
 • Rodzina w Centrum II22388.jpg
 • Rodzina w Centrum II22389.jpg
 • Rodzina w Centrum II22390.jpg
 • Rodzina w Centrum II22391.jpg
 • Rodzina w Centrum II22392.jpg
 • Rodzina w Centrum II22393.jpg
 • Rodzina w Centrum II22394.jpg
 • Rodzina w Centrum II22395.jpg
 • Rodzina w Centrum II22396.jpg
 • Rodzina w Centrum II22397.jpg
 • Rodzina w Centrum II22398.jpg
 • Rodzina w Centrum II22399.jpg
 • Rodzina w Centrum II22400.jpg
 • Rodzina w Centrum II22401.jpg
 • Rodzina w Centrum II22402.jpg
 • Rodzina w Centrum II22403.jpg
 • Rodzina w Centrum II22404.jpg
 • Rodzina w Centrum II22405.jpg

Kolejny wyjazd edukacyjny tym razem do Łeby w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

W dniach 5 – 9 sierpnia 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Łeby dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.


Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w tematach: „Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, mocje jako nośnik potrzeb, prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji w rodzinie a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań podopiecznych.


W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego.   Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi: wyjazd do Rąbki, przejście w kierunku ruchomych wydm, pobyt w Sea Parku w Sarbsku, przebywanie na plaży opalając się i kąpiąc.  

 

 • Wyjazd nad morze22686.jpg
 • Wyjazd nad morze22687.jpg
 • Wyjazd nad morze22688.jpg
 • Wyjazd nad morze22689.jpg
 • Wyjazd nad morze22690.jpg
 • Wyjazd nad morze22691.jpg
 • Wyjazd nad morze22692.jpg
 • Wyjazd nad morze22693.jpg
 • Wyjazd nad morze22694.jpg
 • Wyjazd nad morze22695.jpg
 • Wyjazd nad morze22696.jpg
 • Wyjazd nad morze22697.jpg
 • Wyjazd nad morze22698.jpg
 • Wyjazd nad morze22699.jpg
 • Wyjazd nad morze22700.jpg
 • Wyjazd nad morze22702.jpg
 • Wyjazd nad morze22704.jpg
 • Wyjazd nad morze22705.jpg
 • Wyjazd nad morze22706.jpg
 • Wyjazd nad morze22713.jpg
 • Wyjazd nad morze22715.jpg
 • Wyjazd nad morze22722.jpg
 • Wyjazd nad morze22723.jpg
 • Wyjazd nad morze22724.jpg