Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • DPS W WĄBRZEŹNIE
 • DPS W WĄBRZEŹNIE
 • DPS W WĄBRZEŹNIE

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego.
Placówka jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób przewlekle i psychicznie chorych. Celem placówki jest zapewnienie przebywającym  w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości a w miarę możliwości także samodzielności.
Standard usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837).
Osiągnięcie określonych standardów jest gwarancją dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, chodzi tu między innymi o standardy świadczonych usług dotyczących zapewnienia mieszkańcom placówki odpowiednich warunków lokalowych wolnych od barier architektonicznych, usług bytowych i opiekuńczych.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie 3.2.Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie niezbędnych prac budowlano-remontowych oraz dostawę mebli i wykładzin.


Zakres działań przewidzianych zrealizowanych w ramach projektu objęła:
I. Prace wykonane w latach 2007-2008:
1.Montaż systemu sygnalizacji pożarowej.
2.Remont pomieszczeń w budynku DPS.
Wyremontowano pomieszczenie terapii zajęciowej, które podzielone zostało   na   dwa   pomieszczenia:   palarnię   i  pokój   dzienny:   dotychczasowe  
pomieszczenie   palarni   przekształcono   na   gabinet   lekarski.
Pomieszczenie    magazynu    podzielone   zostało   na   dwa    niezależne  pomieszczenia.    Przeprowadzono   kapitalny   remont   dwóch   łazienek.
3.Podłączenie centrali telefonicznej.
4.Modernizacja bramy wjazdowej.
5.Wymiana 29 okien z drewnianych na plastikowe oraz wymiana 1 sztuki drzwi  wejściowych do budynku Domu.
6.Adaptacja  4 pomieszczeń  biurowych  na  pierwszym piętrze budynku na cele mieszkalne.   Pomieszczenia  zostały   pomalowane   i  odświeżone w  ramach  środków własnych.
7.Remont     istniejących    łazienek    i    dostosowanie    do     potrzeb    osób   niepełnosprawnych.   Łazienki   zostały   wyremontowane  oraz  dostosowane  do potrzeb   osób  niepełnosprawnych.
8.Adaptacja 5 pomieszczeń  na łazienki:
- parter   –  po magazynie chemicznym i podręcznym, maglowni,
- pierwsze piętro – po pomieszczeniu biurowym,
- drugie piętro     - po magazynie podręcznym.
Ponadto  dobudowano  brakującą  ilość  łazienek  zgodnie  z   obowiązującymi wymogami   i   wytycznymi   Rozporządzenia   Ministra   Polityki   Społecznej   
z   dnia   19 października  2005 roku  w   sprawie   domów pomocy społecznej.
9.Dostosowanie pomieszczeń po magazynie dla kierownika Działu MOT, gdzie pomalowano  ściany, sufit,  wymieniono  wykładzinę   podłogową, wykonano ścianę  działową.
10.Remont  i   dostosowanie   do   potrzeb   osób   niepełnosprawnych   wejścia głównego  do  budynku   i   estakady.
Wzmocniono   konstrukcję   pomostu  wejściowego  poprzez doprojektowanie  ośmiu  słupów   betonowych   opartych   na  stopach fundamentalnych, zbrojonych  krzyżowo   prętami.   Konstrukcję  górnej płyty pomostu poddano renowacji, a   izolacje  poziome  wymieniono  na  nowe   i przykryto wylewką  betonową. Ułożono kostkę z polbruku i poddano renowacji schody wejściowe na  pomost.   
II. Prace planowane do wykonania w latach 2009-2010
1.Termomodernizacja   budynku obejmująca wymianę  pozostałych   okiem.
Ściany budynku ocieplono styropianem FS15 o grubości 10 centymetrów oraz
ościeży 2  centymetrów,  systemem  docieplania  Atlas  Stoper.
Dokonano   wymiany   obróbek   blacharskich  oraz  konserwacji   istniejących  
obróbek- orynnowania  i   instalacji   zewnętrznych.
2.Remont świetlico-kaplicy na poziomie niskiego parteru.
3.Dobudowa wejścia – wiatrołapu.
4.Remont kapitalny kuchni i jadalni.
Posadzki   w   pomieszczeniach    produkcyjno - magazynowo-socjalnych   oraz  ciągach   komunikacyjnych   wyłożone   zostały   terakotą  posadzkową
przeciwpoślizgową.  Ściany   wyłożone   zostały   płytkami   glazurowymi   do
wysokości  2  metrów od posadzki, pozostała część ściany została pomalowana
farbą  wodoodporną.
5.Modernizacja posadzek w pokojach mieszkalnych, korytarzach, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dokonano  demontażu  zużytych wykładzin,  poziomowania  posadzek oraz ułożenia  wykładzin termozgrzewalnych.
6.Wyposażenie     pokoi      mieszkalnych,   pomieszczeń   pomocniczych,    sal  terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble-przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyposażono   pokoje    mieszkalne,   pomieszczenia    pomocnicze,     sale  terapeutyczne   w   niezbędne   meble   i   sprzęt   z   przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
7.Utwardzenie terenu wokół budynku.
Na   istniejącej   nawierzchni   ułożono   kostkę   systemem   polbruk grubości  8  cm   na    podsypce   piaskowo-cementowej.  Istniejące wyeksploatowane  obrzeża  i  krawężniki wymieniono na systemowe.     
Wokół   budynku   wykonano    opaska   z   dekoracyjnego  tłucznia kamiennego.

Całkowita wartość projektu wyniosla 1 271 286,80 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 659 670,70 PLN

 

 • DPS W WĄBRZEŹNIE3153.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3154.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3155.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3156.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3157.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3158.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3159.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3160.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3161.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3162.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3163.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3164.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3165.jpg
 • DPS W WĄBRZEŹNIE3166.jpg