Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej

Wpr33wwAAAABJRU5ErkJggg==

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizował projekt pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.


Związek powiatów tworzy 19 powiatów wchodzących w skład województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiat aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński.
Projekt polegał na:
•    rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;
•    rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).
Projekt był realizowany w partnerstwie. Lider projektu, czyli Związek był odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie i wypełnianie jej zapisów, całościową realizację i rozliczenie projektu, dokonanie zakupów sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.


Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner projektu brał udział w strategicznym zarządzaniu projektem oraz promocji projektu i upowszechnianiu jego idei.


19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako Partnerzy projektu biorą udział w strategicznym zarządzaniu projektem i koordynacji realizacji projektu na poziomie powiatowym, jak również są odpowiedzialni za wykonanie usług geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na poziomie powiatowym oraz udostępnienie bazy z wykonanych opracowań geodezyjno – kartograficznych.


Podstawowe informacje o projekcie:
Całkowita wartość projektu: 27.370.899,35 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27.278.716,07 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 20.459.037,05 PLN
Okres realizacji  projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Głównym celem realizacji projektu był rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.


Do pozostałych celów projektu należały:
•    dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
•    uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści,
•    aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
•    aktualizacja bazy danych budynkowych,
•    usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,
•    uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami,
•    usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
•    kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób i jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
•    usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
•    budowa społeczeństwa informacyjnego.
W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:
•    liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 19 sztuk,
•    liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych - 186 168 osób,
•    potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów – 1.


Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego http://zpwkp.znin.pl/


Realizacja projektu przez Powiat Wąbrzeski polegała na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym – uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków oraz wyposażenie Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii w:
- serwer do obsługi ewidencji gruntów budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej,
- 3 stacje robocze do obsługi ewidencji gruntów budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej wraz z drukarką laserową.