Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

4PkrPyDj6p+rIAAAAASUVORK5CYII=

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"
Projekt: "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009"
Okres realizacji Projektu: 01.12.2008 - 30.12.2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dane finansowe
Wartość projektu: 839 300 zł
Źródła finansowania: 713 405 zł – Europejski Fundusz Społeczny (85%), 125 895 zł – wkład własny (środki koordynatora-powiatu toruńskiego i partnerskich jst).
Okres realizacji projektu
01.12.2008 – 30.12.2009 r.
Partnerzy
30 jednostek samorządu terytorialnego - 4 powiaty (brodnicki, chełmiński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski), 26 gmin, w tym miasta Toruń i Grudziądz.
Zasięg projektu
Obszar byłego województwa toruńskiego.


Opis projektu
Cel
Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników administracyjnych kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego poprzez objęcie ich doskonaleniem zawodowym w 2008 i 2009 roku.
Grupa docelowa
Kadry systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego: 833 nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej.
Główne działania
Nauczyciele i pracownicy administracji szkół  podnosili swoje kompetencje poprzez udział w kursach (przede wszystkim w krótkich formach doskonalenia zawodowego), zgodnych z lokalną i regionalną polityką edukacyjną oraz uwzględniających najnowsze badania potrzeb szkoleniowych kadr systemu oświaty:
1.    Podnoszenie efektów kształcenia
2.    Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia
3.    Praca z uczniem zdolnym
4.    Praca z uczniem o specyficznych potrzebach
5.    Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych
6.    Metoda projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe
7.    Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej
8.    Techniki i metody efektywnego uczenia się
9.    Bliżej matematyki – przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego  z matematyki w 2010r.
10.    Racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią
11.    Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem
Wsparcie było udzielane w formie sfinansowania kosztów uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w kursach, wraz z kosztami dojazdów i cateringu.
Osiągnięte rezultaty
•    833 osób stanowiących kadry systemu oświaty podniosło swoje kwalifikacje w wyniku doskonalenia zawodowego, w tym 587 z obszarów wiejskich, 146 z obszarów miejskich, 108 pracowników administracji oświatowej, 89 nauczycieli kształcenia zawodowego
•    630 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach.

Od marca 2009 r. trwała realizacja najważniejszego etapu Projektu „ Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”, wdrażanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Projekt w części prowadzonej przez Powiat Wąbrzeski, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu.
Projekt polegał na stworzeniu kadrze zarządzającej, nauczycielom oraz pracownikom administracji możliwości zdobycia nowych lub rozszerzenia posiadanych już kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia jak najwyższej jakości procesu kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych.
 W kursach, szkoleniach i warsztatach specjalistycznych organizowanych od marca do końca czerwca uczestniczyło 38 osób zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski.
Z przedstawionej oferty wybrali 8 interesujących ich tematów. Dotyczyły one między innymi przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 r., technik i  metod efektywnego uczenia się, wykorzystania metody projektu w egzaminach zawodowych, pracy z uczniem zdolnym, z uczniem o specyficznych potrzebach, oceniania kształtującego oraz pozyskiwania funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych.
W czerwcu 2009 r. zakończyła się realizacja czterech spośród ośmiu kursów zaplanowanych w projekcie „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009”, którego współrealizatorem jest Powiat Wąbrzeski.
Zaświadczenia potwierdzające fakt uczestnictwa w szkoleniach otrzymali nauczyciele, którzy wzięli udział w kursach na temat metod pracy z uczniem zdolnym, stosowania metody projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykorzystywania technik i metod efektywnego uczenia się. Ponadto grupa nauczycieli matematyki uczyła się, jak najlepiej przygotować uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Łącznie udział w kursach zakończyło 21 nauczycieli.
W lipcu 2009 r. pracownicy, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski zakończyli swój udział w szkoleniach i kursach organizowanych w ramach Projektu „Nauczyciel uczący się- podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009”.
Spośród 11 zaproponowanych im form doskonalenia wybrali - 8. Największym zainteresowaniem cieszył się kurs „ Metoda projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, w którym uczestniczyło 12 nauczycieli. W kursie „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych” wzięło udział 8 beneficjentów. Z zajęć „Bliżej matematyki - przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 r.” skorzystało 4 nauczycieli przedmiotu. Po 3 osoby uczestniczyły w kursach: „Techniki i metody efektywnego uczenia się”, „Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej”, „Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych” oraz „Praca z uczniem zdolnym”. Dwoje nauczycieli było uczestnikami szkolenia „Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia”.
Łącznie w Projekcie wzięło udział 38 beneficjentów ze wszystkich szkół i placówek. Wszyscy otrzymali zaświadczenia potwierdzające fakt odbycia i zakończenia wybranej formy doskonalenia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” i jest finansowany ze środków EFS oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.