Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów

DRO2WZ36Mw7JVxW8QsFNqtPxJ2R5rFdHt1socJ0tmJyC1HyvpfoOsAvAwYrQGLUYLxMCENfGZJwkGz8X81429GaJsg3WvzFgAAAABJRU5ErkJggg==

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Projekt: "Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Okres realizacji Projektu: 01.08.2009 - 31.07.2010
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt pt:. „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” został pozytywnie weryfikowany przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania.
 Projekt został opracowany i złożony przez Powiat Wąbrzeski w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Działania 9.2.  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach zawodowych  z terenu powiatu wąbrzeskiego. Odbiorcami projektu będą uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół we Wroniu.
   Całkowita wartość projektu wyniosła 271 404 zł, z tego 236 799,99 zł to środki EFS a 34 604 zł - to środki pochodzące z budżetu Powiatu. Realizacja planowanych działań rozpoczęła się się we wrześniu 2009 r. i trwała do lipca 2010 r.

Od września 2009 r. uczniowie szkół zawodowych powiatu zdobywali nowe umiejętności zawodowe, a także podnosili poziom swojej wiedzy z zakresu języków obcych i przedmiotów ścisłych dzięki nowemu projektowi realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w roku szkolnym 2009/2010.
 Uczniom wzięli udział w zajęciach rozwijających umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zajęciach wyrównawczych w obszarze nauk matematycznych i języków obcych. Ponadto  mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności w zawodach: technik-hotelarz,  technik - mechatronik, technik usług fryzjerskich, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających. Nie zabrakło zajęć  integracyjnych, profilaktycznych edukacyjno-zawodowych. Uczniowie uzyskali także pomoc w opracowaniu indywidualnych planów kariery zawodowej.
Projekt objął 398 uczniów z trzech placówek prowadzących kształcenie zawodowe  w powiecie wąbrzeskim  tj. z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie.
W dniu 1 października pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim została podpisana dwustronna  umowa o dofinansowanie Projektu. Ustala ona szczegółowe warunki realizacji Projektu oraz zasady jego finansowania.
   Wartość Projektu, umowa określa na kwotę 271 404 zł, z tego dotacja rozwojowa, którą  przekaże  Instytucja  Pośrednicząca  stanowić  będzie  nie  więcej  niż  87,25%    (tj. 236 799,99 zł ) całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałą kwotę w wysokości 34 604,01 zł dołoży Powiat Wąbrzeski i będzie to wkład własny samorządu w realizację przedsięwzięcia.

 

Zajęcia czas start!

Zgodnie z harmonogramem przebiegała realizacja Projektu. Ustalone zostały listy uczniów - beneficjentów ostatecznych (BO) oraz szczegółowe plany i terminarze spotkań. Stosownie z nimi odbywały się zajęcia. Do szkół systematycznie przekazywane były podręczniki i inne niezbędne  pomoce  dydaktyczne, które zostały zakupione na potrzeby Projektu.

W październiku zakończyła się realizacja zadania 7 - „ Moja nowa szkoła” . Były to zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, ułatwiające im proces adaptacji w nowej szkole. Zajęcia odbywały się między innymi w Forcie w Toruniu.

 

 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2475.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2476.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2477.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2478.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2479.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2480.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2481.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2482.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2483.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2484.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2485.jpg
 • Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów2486.jpg