Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Przez naukę do sukcesu II
 • Przez naukę do sukcesu II
 • Przez naukę do sukcesu II

z88mhRTeceWKAAAAABJRU5ErkJggg==

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu II”

RPKP.10.02.02-04-0020/17

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

   Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych, uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

   Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego.

   Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno –zawodowego.

   Nauczyciele skorzystają ze wsparcia w zakresie szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii oraz metod terapii i psychologii w pracy nauczyciela. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

   28 uczniów zostanie skierowanych na staże i praktyki, które realizowane będą u pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, głównie na terenie powiatu wąbrzeskiego.

    Planowanym efektem projektu jest wyższa jakość kształcenia, poprzez zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli w ramach kompleksowego wsparcia w postaci zajęć dodatkowych, szkoleń i staży,  jak również dzięki nowoczesnemu doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 

Czas realizacji projektu od 1.03.2018r. do 30.09.2020r.

 

Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł

Wkład własny: 40 000,00 zł

Przebieg realizacji projektu:

 • Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego ...

 • pomoce

Zakup pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące

W ramach  projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące trafiły pomoce dydaktyczne do zajęć z terapii polisensorycznej i sensorycznej, logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz zajęć z elementami muzykoterapii.  
Całkowita wartość pomocy dydaktycznych, które trafiły do SOSW w Dębowej Łące zakupionych w ramach projektu to 16 019,76 zł.  
Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego 317 uczniów w szkołach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz podniesienie kompetencji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł
Wkład własny: 40 000,00 zł

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • 1. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 2. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 3. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 4. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 5. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 6. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 7. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 8. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • 9. Zakupione pomoce dydaktyczne
 • Staże

Staże w ramach projektu Przez naukę do sukcesu II dobiegły końca.

W ramach  projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - 31 uczniów w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 i 2019 roku odbyło staże m.in. w Wąbrzeskim Domu Kultury w Wąbrzeźnie, Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie, Urzędzie Gminy Ryńsk, GOPS w Wąbrzeźnie, czy Urzędzie Miasta Wąbrzeźno.
Zadania w ramach stażu były wykonywane zgodnie z programem stażu, przygotowanym przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z Beneficjentem i przedkładanym do podpisu stażysty. Program uwzględniał potrzeby i potencjał danego stażysty wykonującego swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na  etapie  przygotowań do realizacji zadania. Każdy stażysta został indywidualne wprowadzony w zakres obowiązków oraz zapoznał z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywał staż.
Staż odbywał się na podstawie umowy, która zawierała podstawowe warunki przebiegu działania w okresie trwania stażu,  wysokość  przewidywanego  stypendium,  miejsce  wykonywania  prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu.
W ramach budżetu projektu zapewnione były również: refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu u pracodawcy, zwrot kosztów dojazdu ucznia spoza miejsca zamieszkania na staż, ubezpieczenie NNW oraz koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu.  

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • 1. Uczniowie w trakcie trwania stażu
 • 2. Uczniowie w trakcie trwania stażu
 • 3. Uczniowie w trakcie trwania stażu
 • 4. Uczniowie w trakcie trwania stażu

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II".

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Termin składania dokumentów: od 2 - 20września 2019r. Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Trwają staże organizowane w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II"

W ramach  projektu pt.: "Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne uczniowie szkół ogólnokształcących odbywają staże zawodowe u pracodawców z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. W lipcu i sierpniu bieżącego roku uczniowie odbywać będą staże m.in. w Wąbrzeskim Domu Kultury w Wąbrzeźnie, Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie, Urzędzie Gminy Ryńsk, GOPS w Wąbrzeźnie, czy Urzędzie Miasta Wąbrzeźno.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem opiekuna stażu reprezentującego danego przedsiębiorcę. Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy beneficjentem, uczniem, a pracodawcą. Uczeń realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł na podstawie rozliczonego dziennika stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również: refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu u pracodawcy, zwrot kosztów dojazdu ucznia spoza miejsca zamieszkania na staż, ubezpieczenie NNW oraz koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu.  

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

 • Przez naukę do sukcesu II22559.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II22560.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II22561.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II22562.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II22563.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II22564.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II22565.jpg

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w "Centrum Chemii w Małej Skali"

Dnia 29.03.2019 roku w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu II” uczniowie wraz z nauczycielami wąbrzeskiego liceum wzięli udział w wycieczce do "Centrum Chemii w Małej Skali" w Toruniu. W czasie zajęć w parach przeprowadzili kilka doświadczeń takich jak otrzymywanie gazów i badanie ich właściwości. Sprawdzili się w zadaniach z kolorowymi barwami, które dają wskaźniki czy reakcje redoks. Byli również obserwatorami w czasie przeprowadzania doświadczenia efektownego spalania alkoholu etylowego. Wszystkim uczestnikom wycieczki ta forma nauki bardzo się spodobała. Przez samodzielne wykonywanie doświadczeń wiele się nauczyli i spędzili czas w miłej atmosferze.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 • Przez naukę do sukcesu II20513.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20514.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20515.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20516.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20517.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20518.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20519.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20520.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20521.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20522.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20523.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20524.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20525.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II20526.jpg

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II" - dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz plakat informacyjny

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II”

W ramach realizowanego przez Powiat Wąbrzeski projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10, Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne rozpoczęły się zajęcia w szkołach objętych wsparciem. Uczniowie biorą udział m.in. w zajęciach z: doradztwa edukacyjno- zawodowego, z języków obcych, zajęć rozwijających z matematyki, fizyki czy biologii.  

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego 317 uczniów w szkołach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz podniesienie kompetencji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.
Czas realizacji projektu od 1.03.2018r. do 30.09.2020r.

Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł
Wkład własny: 40 000,00 zł

 • Przez naukę do sukcesu II19590.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19591.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19592.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19593.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19594.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19595.jpg

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II"

W ramach projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II” RPKP.10.02.02-04-0020/17 w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące realizowane są zajęcia z  doradztwa edukacyjno –zawodowego. W ramach doradztwa przewidziano zajęcia grupowe i indywidualne. Podczas zajęć wychowankowie zmagają się z zagadnieniami mającymi na celu poprawę swojej atrakcyjności na rynku pracy, dokonują bilansu swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych, następnie określają wartości najwyżej cenione w pracy zawodowej. W SOSW przewidziano 3 godz. wsparcia indywidualnego na ucznia oraz 5 godz. wsparcia na zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego.

Czas realizacji projektu od 1.03.2018r. do 30.09.2020r.

Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł
Wkład własny: 40 000,00 zł

 

 • Przez naukę do sukcesu II19698.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19699.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19700.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19701.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19702.jpg
 • Przez naukę do sukcesu II19703.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU - „Przez naukę do sukcesu II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.