Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Przez naukę do sukcesu
 • Przez naukę do sukcesu
 • Przez naukę do sukcesu
 • Przez naukę do sukcesu

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Projekt: "Przez naukę do sukcesu"

Okres realizacji Projektu: 03.03.2014 - 30.07.2015
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu szkół we Wroniu wzięli udział w Projekcie „Przez naukę do sukcesu” w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt  realizowany był w  okresie od 03.13.2014 do 30.07.2015. W projekcie wzięło udział 210 uczniów zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich. W sumie zrealizowano 1800 godzin lekcyjnych z uczniami obydwu szkół. Przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe pozalekcyjne  z zakresu kompetencji kluczowych realizowanych w formie kół zainteresowań jak i zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, które pozwoliły na wyrównywanie braków uczniów w zakresie wymaganych osiągnięć edukacyjnych.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zajęcia:
•    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT: Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z ICT w matematyce, ICT, matematyka, biologia, fizyka, język angielski, język niemiecki
•    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze:Matematyka, fizyka, język angielski, język niemiecki
•    Zajęcia edukacyjne:Edukacja ekologiczna przedsiębiorczość rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, Tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne, Doradztwo edukacyjno-zawodowe
•    Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione materiały piśmiennicze, materiały dydaktyczne m.in. podręczniki, słowniki, programy edukacyjne i filmy. Szkoły wyposażono również w nowoczesny sprzęt- tablice interaktywne i laptopy. Zakupione tablice czy laptopy z oprogramowaniami dają możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w bardziej atrakcyjny i dynamiczny sposób. Uczniowie w ten sposób szybciej  i efektywniej przyswajają wiedzę.  
Ponadto w ramach projektu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych  dzięki wyjazdom do  Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Opery Nova  w Bydgoszczy czy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach zajęć z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej . Uczniowie  biorący udział w zajęciach z edukacji ekologicznej wzięli udział w wyjeździe do przedsiębiorstwa Toruńskie Wodociągi , RIPOK w Niedźwiedziu oraz do Gospodarstwa ekologicznego.
Jednocześnie projekt zakładał również indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali sposoby rozwiązywania. Rozwiązywania problemów  powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.
W ramach projektu Przez naukę do sukcesu uczniowie brali udział także w zajęciach edukacyjnych m.in. zajęcia z Tożsamości  regionalnej  i wychowania patriotycznego gdzie kształtowano postawy patriotyczne, które służą  identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowują do życia w społeczeństwie i wpływają na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Tym samym przygotowują młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Na zajęciach z edukacji ekologicznej uczniowie kształtowali pozytywne  nawyki związane z wielokrotnym wykorzystywaniem przedmiotów, rozwijali poczucie odpowiedzialności za stan środowiska oraz kształtowali proekologiczne postawy i twórcze nawyki, związane z otoczeniem i życiem codziennym. Natomiast na zajęciach z przedsiębiorczości nabyli wiedzę na temat planowania i realizacji kariery zawodowej, zostali przygotowani do aktywnego poszukiwania pracy oraz do świadomego podejmowania decyzji dotyczących przyszłego zawodu, kierunku  dalszego kształcenia.
Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języków obcych  pozwoliło na uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych, a  zajęcia  z edukacji ekologicznej pozwoliły  na odkrycie i uporządkowanie wiadomości dotyczących ochrony przyrody w naszym regionie jak również uświadomiły uczestnikom znaczenia ich sposobu życia dla stanu świata.
Osiąganie  rezultaty monitorowane były przez koordynatorów szkolnych jak i  nauczycieli bezpośrednio prowadzących  poszczególne zajęcia stosując m.in.  ankiety i testy rozwiązywane przez uczestników, które ukazały osiągnięte efekty nauczania po zakończonych zajęciach. 
 

 • Przez naukę do sukcesu10059.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10060.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10061.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10062.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10063.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10064.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10065.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10066.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10067.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10068.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10069.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10070.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10071.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10072.jpg
 • Przez naukę do sukcesu10073.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9642.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9643.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9644.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9645.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9646.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9647.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9648.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9649.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9650.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9651.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9652.jpg
 • Przez naukę do sukcesu9653.jpg