PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WAŁYCZ-WAŁYCZYK

 • Wałycz-Wałyczyk
 • Wałycz-Wałyczyk
 • Wałycz-Wałyczyk
 • Wałycz-Wałyczyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Działanie 5.1  Infrastruktura drogowa
Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych
Całkowita wartość projektu: 4 526 836,22 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 240 803,20 zł
Wkład własny:  1 201 696,04 zł

Cel ogólny projektu: zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi.

Główny cel projektu: poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1723C  na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228 i zwiększyła dostępność transportową i spójność wewnętrzną województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Inwestycja, poprzez przebudowę wpłynęła na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.


W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności do 115 kN/oś, zwiększenie nośności drogi na przepustach do 115 kN/oś, oczyszczenie i konserwacja przepustów, przebudowa istniejących zjazdów z drogi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, odtworzenie istniejących rowów, niezbędna wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.


W celu poprawy bezpieczeństwa zastosowano oznakowanie poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze, w obrębie skrzyżowania wykonane zostały oznakowane przejścia dla pieszych. Zwiększeniu bezpieczeństwa służą również bariery drogowe sprężyste o parametrach N2 W3 A osłaniające obiekty stałe.


W wyniku realizacji projektu przebudowano drogę powiatową o łącznej długości 3,228 km, co umożliwiło dogodny i bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych w Wałyczu.


Projekt został zrealizowany do 28 września 2018 roku.
 

 

Przebieg inwestycji

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Wałycz –Wałyczyk podpisana!

W dniu 28 sierpnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Agnieszkę Tuczyńską - Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Powiatem Wąbrzeskim reprezentowanym przez Krzysztofa Maćkiewicza - Starostę Wąbrzeskiego, Bożenę Szpryniecką - Wicestarostę przy kontrasygnacie Krzysztofa Golenia - Skarbnika Powiatu.


Powiat Wąbrzeski na realizację projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 442 499,22 zł, w tym wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego – 1 201 696,04 zł.

 

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Wałycz –Wałyczyk

5 września w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim reprezentowanym przez Krzysztofa Maćkiewicza - Starostę Wąbrzeskiego, Bożenę Szpryniecką - Wicestarostę przy kontrasygnacie Krzysztofa Golenia - Skarbnika Powiatu a firmą STRABAG Sp. z o. o. reprezentowaną przez Rafała Cieszyńskiego – Kierownika Grupy.

 • Umowa z wykonawcą13919.jpg
 • Umowa z wykonawcą13941.jpg
 • Umowa z wykonawcą13942.jpg
 • Umowa z wykonawcą13943.jpg
 • Umowa z wykonawcą13944.jpg
 • Umowa z wykonawcą13945.jpg

Przekazanie terenu budowy pod inwestycję

W dniu 11 września 2017 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz- Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”. Ze strony wykonawcy robót – firmy STRABAG Sp z o.o. w przekazaniu wziął udział Marcin Słupski - kierownik budowy. Powiat Wąbrzeski reprezentowali Krzysztof Bas - kierownik Zarządu dróg Powiatowych i Anna Wetzel – Starostwo Powiatowe. W spotkaniu uczestniczył także Mirosław Kuna- inspektor nadzoru inwestorskiego BPB A. Grenda-Wołkow. Podczas przekazania terenu budowy został przeprowadzony przegląd całej trasy inwestycji.

 • Przekazanie terenu14082.jpg
 • Przekazanie terenu14083.jpg
 • Przekazanie terenu14084.jpg
 • Przekazanie terenu14085.jpg

Pierwsze tygodnie prac

 • Pierwsze tygodnie prac15586.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15587.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15588.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15589.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15590.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15591.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15592.jpg
 • Pierwsze tygodnie prac15593.jpg

Stan przebudowy - luty 2018

 • Luty 201816025.jpg
 • Luty 201816026.jpg
 • Luty 201816027.jpg
 • Luty 201816028.jpg
 • Luty 201816029.jpg
 • Luty 201816030.jpg
 • Luty 201816031.jpg
 • Luty 201816032.jpg

Wiosna na placu budowy

 • Wiosna17092.jpg
 • Wiosna17093.jpg
 • Wiosna17094.jpg
 • Wiosna17095.jpg
 • Kolejne tygodnie prac17253.jpg
 • Kolejne tygodnie prac17254.jpg
 • Kolejne tygodnie prac17255.jpg
 • Kolejne tygodnie prac17256.jpg
 • Kolejne tygodnie prac17257.jpg
 • Kolejne tygodnie prac17258.jpg

Przebudowa w miesiącach letnich

 • Przebudowa latem17471.jpg
 • Przebudowa latem17472.jpg
 • Przebudowa latem17473.jpg
 • Przebudowa latem17474.jpg
 • Przebudowa latem17475.jpg
 • Przebudowa latem17476.jpg
 • Przebudowa latem17477.jpg
 • Przebudowa latem17478.jpg
 • Przebudowa latem17479.jpg
 • Przebudowa latem17480.jpg
 • Przebudowa latem17481.jpg
 • Przebudowa latem17482.jpg
 • Przebudowa latem17483.jpg
 • Przebudowa latem17484.jpg
 • Przebudowa latem17485.jpg
 • Przebudowa latem17486.jpg
 • Przebudowa latem17487.jpg

Stan przebudowy - 18 lipca 2018

 • Przebudowa17946.jpg
 • Przebudowa17947.jpg
 • Przebudowa17948.jpg
 • Przebudowa17949.jpg
 • Przebudowa17950.jpg
 • Przebudowa17951.jpg
 • Przebudowa17952.jpg
 • Przebudowa17953.jpg

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej Wałycz –Wałyczyk

W dniu 16 sierpnia odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” z udziałem przedstawicieli wykonawcy – firmy Strabag Sp. z o.o., nadzoru inwestorskiego – firmy BPB Anna Grenda-Wołkow, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.


Powiat Wąbrzeski na realizację projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 442 499,22 zł.


Projekt dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk o długości 3,228 km. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Przebudowa wpłynie na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego. W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej do 6 m, zwiększenie nośności do 115 kN/oś, oczyszczenie i konserwacja przepustów, przebudowa istniejących zjazdów z drogi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, odtworzenie istniejących rowów, niezbędna wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziano zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze, Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie również zastosowanie barier drogowych sprężystych osłaniających obiekty stałe.


Przebudowana droga zwiększy dostępność terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawi skomunikowanie z drogami wyższego rzędu. Realizacja projektu przyczyni się do większego zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem działalności na tym terenie.

 

 • Zakończenie inwestycji18055.jpg
 • Zakończenie inwestycji18056.jpg
 • Zakończenie inwestycji18057.jpg
 • Zakończenie inwestycji18058.jpg
 • Zakończenie inwestycji18059.jpg
 • Zakończenie inwestycji18060.jpg