Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Obwodnica Wąbrzeźna
 • Obwodnica Wąbrzeźna
 • Obwodnica Wąbrzeźna
 • Obwodnica Wąbrzeźna

Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno

Projekt pn. „Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otrzymane ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego wyniosło 15 621 334,41 zł.


Całkowity koszt Projektu wyniósł 26 295 416,82 zł. Pozostała kwota 5 207 111,48 zł stanowiła wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, Miasta Wąbrzeźno oraz Gminy Wąbrzeźno.


W ramach projektu wybudowano obwodnicę miasta Wąbrzeźno o długości 7,768 km.


Budowa obwodnicy objęła: budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań (3 typu "rondo", 4 typu "T-owe" i 2 typu "proste"), budowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej.


Według przeprowadzonych w okresie od 1998-2000 roku ekspertyz odnośnie bezpieczeństwa ruchu drogowego doszło do wyraźnego wzrostu liczby rannych (o 70%) i kolizji drogowych (o 85%). Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 10.000 mieszkańców w analizowanym okresie dla Wąbrzeźna wynosił 2,1, natomiast dla Polski 1,7. Powyższe dane wykazały, że poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście jest niezadowalający. W kolejnych latach sytuacja mogła ulec pogorszeniu, gdyż według prognoz wskaźnik motoryzacji dla miasta Wąbrzeźna w okresie najbliższych 20 lat miała wzrosnąć z 215 do 400 samochodów na 1000 mieszkańców.


Wybudowana obwodnica udostępniła swobodny przejazd przez Wąbrzeźno z kierunków Brodnicy, Rypina, Kowalewa Pomorskiego, Radzynia Chełmińskiego w kierunku wjazdu na przyszłą autostradę A1 (Toruń-Gdańsk) w miejscowości Lisewo. Z kolei ruch z autostrady w kierunku w/w miast odbywa się z pominięciem centrum Wąbrzeźna.


Wybudowanie obwodnicy doprowadziło do konkurencyjności w wyborze dróg dojazdowych do przyszłej autostrady dla mieszkańców okolicznych miejscowości leżących od strony południowo-wschodniej Wąbrzeźna oraz przyczyniła się do znacznego poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, jak i użytkowników dróg.

Budowa obwodnicy korzystnie wpłynęła na podniesienie atrakcyjności powiatu wąbrzeskiego w tym i miasta Wąbrzeźno oraz poprawiła powiązania komunikacyjne z ośrodkami regionalnymi zwiększającymi możliwość równomiernego rozwoju gospodarczego. Przyczyniła się do większego dostępu mieszkańców powiatu do zatrudnienia, szkół, ośrodków kulturalnych, sportowych i turystycznych. Obwodnica uzupełniła, poprzez drogi powiatowe i wojewódzkie, powiązanie z drogami krajowymi i autostradą A1  "północ-południe".


Dzięki wybudowaniu obwodnicy w największym stopniu został odciążony z ruchu, bo o ponad 2100 pojazdów na dobę, najgorszy pod względem warunków ruchu element układu komunikacyjnego miasta, jakim jest jednopasmowy wjazd i wyjazd z Placu Jana Pawła II na ul. Chełmińską.


Poprawiły się także warunki życia mieszkańców powiatu oraz użytkowników lokalnej sieci dróg miejskich. Znaczne obniżenie natężenia ruchu pozwoliło na ponowne przystosowanie i lepsze użytkowanie przestrzeni miejskiej, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zwiększenie ilości deptaków i miejsc użyteczności publicznej. Lokalne podróże są łatwiejsze dzięki odciążeniu ruchu, ale także dzięki temu, że ruch ten nie jest już połączony z ruchem tranzytowym.


Ułatwiło to w szczególności przejazdy związane z turystyką, działalnością rolniczą, ruchem dwukołowym, rowerowym, a także ruchem pieszych. Wybudowana obwodnica stworzyła możliwość połączenia dróg kołowych z drogami kolejowymi, ponieważ przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534, którą przecina na granicy miasta Wąbrzeźno z Gminą Wąbrzeźno linia kolejowa Wrocław-Poznań-Toruń-Olsztyn.

 

Przebieg inwestycji

Wykonawca wybrany - umowa podpisana

W wyniku przeprowadzonego przetargu na Wykonawcę zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno” została wybrana firma „SKANSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie.
W dniu 29 marca 2005 roku z Wykonawcą została podpisana stosowna umowa.    
W imieniu Zamawiającego, którym jest Powiat Wąbrzeski umowę podpisali:
- Krzysztof Maćkiewicz   - Starosta Wąbrzeski
- Benedykt Dudek           - Wicestarosta
z kontrasygnatą Marii Zakrawacz - Skarbnika Powiatu.      


Firmę „SKANSKA” S.A. jako wykonawcę reprezentował i umowę podpisał Piotr Sarnowski - Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowego w Poznaniu.   


Termin wykonania umowy został określony na dzień 31.08.2006 r.


Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, czyli wybudowania obwodnicy za kwotę 19.047.496 zł brutto (z podatkiem   VAT).     

Inwestycja jest realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów inwestycji, pozostałe 25% w równych częściach sfinansuje Powiat Wąbrzeski i Miasto Wąbrzeźno.       

 

 • Podpisano umowę
 • Podpisano umowę
 • Podpisano umowę
 • Podpisano umowę
 • Podpisano umowę
 • Podpisano umowę
 • Podpisano umowę

Uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Wąbrzeźno

Dnia 11 maja 2005 roku niedaleko drogi Katarzynki – Wronie odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Wąbrzeźno. Starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz przywitał wszystkich uczestników przybyłych na otwarcie oraz podziękował wszystkim, którzy wnieśli pozytywny wkład w to zadanie inwestycyjne. Wykonawcą wąbrzeskiej obwodnicy jest firma SKANSKA S.A. wyłoniona w przetargu jako jedna z 4 firm. Firma ta prace specjalistyczne powierzyła 2 firmom miejscowym: Drobud i Sanbud. 

 • Rozpoczęcie budowy
 • Rozpoczęcie budowy
 • Rozpoczęcie budowy
 • Rozpoczęcie budowy
 • Rozpoczęcie budowy

Tablice informacyjne na placu budowy

 • Tablice informacyjne
 • Tablice informacyjne
 • Tablice informacyjne

Stan budowy na dzień 15 czerwca 2005 r.

 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005
 • 15 czerwca 2005

Stan budowy na dzień 30 czerwca 2005 r.

 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005
 • 30 czerwca 2005

Stan budowy na dzień 24 sierpnia 2005 r.

 • 247 sierpnia 2005101.jpg
 • 247 sierpnia 2005102.jpg
 • 247 sierpnia 2005103.jpg
 • 247 sierpnia 2005104.jpg
 • 247 sierpnia 2005105.jpg
 • 247 sierpnia 2005106.jpg
 • 247 sierpnia 2005107.jpg
 • 247 sierpnia 2005108.jpg
 • 247 sierpnia 2005109.jpg
 • 247 sierpnia 2005110.jpg
 • 247 sierpnia 200579.jpg
 • 247 sierpnia 200580.jpg
 • 247 sierpnia 200581.jpg
 • 247 sierpnia 200582.jpg
 • 247 sierpnia 200583.jpg
 • 247 sierpnia 200584.jpg
 • 247 sierpnia 200585.jpg
 • 247 sierpnia 200586.jpg
 • 247 sierpnia 200587.jpg
 • 247 sierpnia 200588.jpg
 • 247 sierpnia 200589.jpg
 • 247 sierpnia 200590.jpg
 • 247 sierpnia 200591.jpg
 • 247 sierpnia 200592.jpg
 • 247 sierpnia 200593.jpg
 • 247 sierpnia 200594.jpg
 • 247 sierpnia 200595.jpg
 • 247 sierpnia 200596.jpg
 • 247 sierpnia 200597.jpg
 • 247 sierpnia 200598.jpg
 • 247 sierpnia 200599.jpg

Stan budowy na dzień 21 września 2005 r.

 • 21 września 2005292.jpg
 • 21 września 2005293.jpg
 • 21 września 2005294.jpg
 • 21 września 2005296.jpg
 • 21 września 2005297.jpg
 • 21 września 2005298.jpg
 • 21 września 2005302.jpg
 • 21 września 2005303.jpg
 • 21 września 2005304.jpg
 • 21 września 2005306.jpg
 • 21 września 2005307.jpg
 • 21 września 2005308.jpg
 • 21 września 2005310.jpg
 • 21 września 2005311.jpg
 • 21 września 2005312.jpg
 • 21 września 2005313.jpg

Stan budowy na dzień 30 listopada 2005 r.

 • 30 listopada 2005395.jpg
 • 30 listopada 2005396.jpg
 • 30 listopada 2005397.jpg
 • 30 listopada 2005398.jpg
 • 30 listopada 2005399.jpg
 • 30 listopada 2005400.jpg
 • 30 listopada 2005401.jpg
 • 30 listopada 2005402.jpg
 • 30 listopada 2005404.jpg
 • 30 listopada 2005406.jpg
 • 30 listopada 2005407.jpg
 • 30 listopada 2005408.jpg
 • 30 listopada 2005409.jpg
 • 30 listopada 2005410.jpg
 • 30 listopada 2005411.jpg
 • 30 listopada 2005412.jpg
 • 30 listopada 2005414.jpg
 • 30 listopada 2005418.jpg
 • 30 listopada 2005419.jpg
 • 30 listopada 2005420.jpg
 • 30 listopada 2005422.jpg
 • 30 listopada 2005423.jpg
 • 30 listopada 2005425.jpg

Wizyta radnych na budowie

W dniu 23 maja br. postęp prac na budowie obwodnicy miasta Wąbrzeźna mogli obserwować radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.
Wyjazd na budowę obwodnicy był jednym z punktów wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Powiatu.

 

 • Radni na budowie
 • Radni na budowie
 • Radni na budowie
 • Radni na budowie

Stan budowy na dzień 24 maja 2006 r.

 • 24 maja 2006446.jpg
 • 24 maja 2006447.jpg
 • 24 maja 2006448.jpg
 • 24 maja 2006449.jpg
 • 24 maja 2006450.jpg
 • 24 maja 2006451.jpg
 • 24 maja 2006453.jpg
 • 24 maja 2006454.jpg
 • 24 maja 2006455.jpg
 • 24 maja 2006457.jpg
 • 24 maja 2006458.jpg
 • 24 maja 2006461.jpg
 • 24 maja 2006462.jpg
 • 24 maja 2006463.jpg
 • 24 maja 2006464.jpg
 • 24 maja 2006465.jpg
 • 24 maja 2006466.jpg
 • 24 maja 2006467.jpg
 • 24 maja 2006468.jpg
 • 24 maja 2006469.jpg
 • 24 maja 2006470.jpg
 • 24 maja 2006471.jpg
 • 24 maja 2006472.jpg
 • 24 maja 2006473.jpg
 • 24 maja 2006474.jpg

Oficjalne otwarcie obwodnicy miasta Wąbrzeźno

Realizacja inwestycji pt.: "Budowa obwodnicy Wąbrzeźna" zakończyła się pod koniec sierpnia 2006 roku, Oficjalne otwarcie miało miejsce 22 września.