Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • II sesja Rady Powiatu

Odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 4 grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu. Radni po przyjęciu proponowanego porządku oraz wysłuchaniu informacji Starosty z prac Zarządu między sesjami przystąpili do podejmowania uchwał.


Pierwsza z uchwał dotyczyła ustalenia wynagrodzenia Starosty Wąbrzeskiego. Głos w dyskusji zabrał radny Mieczysław Toś – wnioskując o obniżenie jednego ze składników o 10 %, a w dalszej dyskusji głos zabrali także radni Bożena Szpryniecka, Wiesław Siciński oraz Edyta Brzoskowska. Rada Powiatu nie przyjęła wniosku radnego Mieczysława Tosia.


Następnie przystąpiono do podejmowania uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Po zgłoszeniu kandydatur radnego Mieczysława Husarza oraz Gizeli Pijar, pozostali zgłaszani radni nie wyrażali zgody na udział w pracy tej komisji. Wobec tego zaproponowano ogłoszenie przerwy, jednak przed jej ogłoszeniem radny Mieczysław Toś zawnioskował o przegłosowanie takiej potrzeby.


Po przerwie radni ponownie zgłaszali kolejnych kandydatów do prac w tej komisji, jednak ze względu na to, że kolejni zgłoszeni kandydaci nie wyrazili zgody na kandydowanie Starosta Wąbrzeski zawnioskował o usunięcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Rada przyjęła powyższy wniosek i rozpoczęła realizację zmienionego porządku obrad.


Podejmując kolejne uchwały Rada Powiatu powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
    Przewodnicząca – Edyta Brzoskowska
    Sekretarz – Mieczysław Husarz
    Członek Komisji – Jolanta Broniewska


Następnie przystępując do wyboru Wiceprzewodniczącego Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego. W dalszej kolejności na wniosek Starosty Wąbrzeskiego zadecydowano o powołaniu jednego Wiceprzewodniczącego, po czym w trakcie głosowania tajnego na tę funkcję zgłoszono następujących kandydatów: Krzysztofa Mazurka i Andrzeja Maciaszka.


Bezwzględną większością głosów 9 do 6 na funkcję Wiceprzewodniczącego wybrano radnego Krzysztofa Mazurka.


Kolejną uchwałą Rada Powiatu wybrała Starostę Wąbrzeskiego jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego do Związku Powiatów Polskich, a radnych Gizelę Pijar i Krzysztofa Mazurka do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Następnie Rada Powiatu podjęła uchwalę zmieniającą podział środków przyznanych przez PFRON na zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową na rok 2018 oraz określono wysokość opłat za usuwanie i przechowywania pojazdów w przypadku odstąpienia od jego usunięcia w 2019 roku.


Po prezentacji multimedialnej omówionej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Justynę Przybyłowską – Rada Powiatu podjęła uchwałę przyjmującą Program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.


W dalszej kolejności Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2032 oraz zmiany budżetu powiatu na rok 2019.


W ramach spraw bieżących Przewodniczący Rady poinformował o skierowanych do niego pismach od Starosty Lipnowskiego oraz Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

  • II SESJA 1.JPG
  • II SESJA 2.JPG
  • II SESJA 3.JPG
  • II SESJA 4.JPG
  • II SESJA 5.JPG
  • II SESJA 6.JPG

« wstecz