Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • I SESJA RADY POWIATU

Odbyła się I sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 20 listopada odbyła się I sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, zwołana przez Komisarza Wyborczego. Po odśpiewaniu hymnu, Radny Senior – Mirosław Kamiński otworzył obrady, po czym przystąpiono do ślubowania radnych.
Rozpoczynając realizację punktu obrad „Wybór Przewodniczącego Rady”, Radny Krzysztof Maćkiewicz zgłosił na tę funkcję radnego Marka Markowskiego.


Następnie wobec braku innych propozycji kandydatur powołana została Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia głosowań tajnych, w skład której wchodzili radni: Mieczysław Husarz – Przewodniczący oraz dwóch członków Hanna Kwiatkowska i Krzysztof Mazurek.


Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę głosowania tajnego na wybór Przewodniczącego Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednomyślnie – 15 głosami za – na Przewodniczącego Radny został wybrany radny Marek Markowski.


W dalszej kolejności Radny Senior przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu VI Kadencji.
Starosta Wąbrzeski złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, który jednomyślnie przyjęła Rada Powiatu. Wobec tej propozycji porządek został poszerzony o następujące punkty:  
Wybór Starosty Wąbrzeskiego.
Wybór Wicestarosty
Wybór członków Zarządu
Powołanie stałych komisji Rady Powiatu.

Rada Powiatu przystąpiła do realizacji poszerzonego porządku obrad.


Na funkcję Starosty Wąbrzeskiego radna Bożena Szpryniecka zgłosiła radnego Krzysztofa Maćkiewicza, a radna Jolanta Broniewska zgłosiła radnego Mieczysława Tosia.


W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego oddano następującą liczbę głosów:
-  Krzysztof Maćkiewicz - 8 głosów,
- Mieczyław Toś – 7 głosów.


W związku z powyższym Rada Powiatu wybrała radnego Krzysztofa Maćkiewicza na funkcję Starosty Wąbrzeskiego.


Po wyborze Starosty o głos poprosił Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.
Wicewojewoda Józef Ramlau pogratulował Radzie wyboru i złożył życzenia powodzenia w 5 letniej pracy VI kadencji Rady Powiatu.


W dalszej kolejności Starosta Wąbrzeski złożył propozycję powołania radnego Karola Sarneckiego na funkcję Wicestarosty.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego oddano następującą liczbę głosów:
- za wyborem: 8 głosów,
- przeciw wyborowi: 6 głosów.
Komisja stwierdziła nieważność jednego głosu.


W wyniku powyższego głosowania Rada Powiatu wybrała na funkcję Wicestarosty radnego Karola Sarneckiego.


Realizując kolejne punkty porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił następujące kandydatury na objęcie funkcji członków Zarządu: radną Bożenę Szpryniecką i radnego Wiesława Sicińskiego.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowania tajne, z którego przedstawiono protokół zawierający następującą sumę głosów:
Radna Bożena Szpryniecka:
8 głosów za wyborem,
5 głosów przeciwko wyborowi,
1 radny wstrzymał się od głosowania
Komisja stwierdziła 1 głos nieważny.
Radny Wiesław Siciński:
8 głosów za wyborem,
6 głosów przeciw wyborowi,
Komisja stwierdziła 1 głos nieważny.

Powyższe głosowanie było ostatnim głosowaniem tajnym przeprowadzonym podczas I sesji Rady Powiatu.


W wyniku powyższych decyzji Rady skład Zarządu Powiatu VI Kadencji przedstawia się następująco:
Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski
Karol Sarnecki – Wicestarosta
Bożena Szpryniecka – Członek Zarządu
Wiesław Siciński – Członek Zarządu.


Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. W ramach prac Rady VI Kadencji funkcjonować będą następujące komisje stałe:
1)    Komisję Ekonomiczno-Budżetową i Rozwoju Gospodarczego,
2)    Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
3)    Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Skład osobowy powyższych komisji zostanie ustalony podczas kolejnej sesji Rady Powiatu.


Na tym zakończono obrady I sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Obrady I sesji Rady Powiatu były transmitowane na żywo na kanale YOUTUBE Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Nagranie zostało zapisane i jest dostępne w linku poniżej:

LINK

 

 • I SESJA 20 11 2018DSC_0284.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0286.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0287.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0289.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0292.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0297.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0299.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0301.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0304.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0315.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0317.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0329.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0335.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0340.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0342.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0347.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0348.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0354.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0360.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0366.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0369.JPG
 • I SESJA 20 11 2018DSC_0373.JPG

« wstecz