Aktualności 2018

  • logo

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  drugi nabór uczniów do projektu pt.: Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.
 Formy wsparcia:
-Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów
-Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Projekt skierowany jest dla uczniów techników i szkoły branżowej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski, tj.:
a)Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:
 – Technikum: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;
– Szkoły Branżowej I Stopnia: mechanik-monter maszyn i urządzeń, sprzedawca; klasy wielozawodowe.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
-w sekretariatach i na stronach internetowych:
-Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
-Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
-Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl
-na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
-w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209.
Termin składania dokumentów: 9 listopada 2018 r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

Wstecz