Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał...

Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał dofinansowanie

   W środę (17 października) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z beneficjentów jest Powiat Wąbrzeski. Przyznane wsparcie finansowe trafi na przedsięwzięcie edukacyjne pt.: „Dziś nauka jutro praca III” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 30.09.2021 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Technikum Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie  w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz  czterotygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni  w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Czas realizacji projektu od 02.09.2019r.  do 30.09.2021r.

 

Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł.

Wkład własny: 136 264,56 zł.

  • Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał...
  • Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał...
  • Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał...
  • Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał...
  • Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał...

« wstecz