Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • STAŻE

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU - „Przez naukę do sukcesu II”

   xg8y4AAAAAElFTkSuQmCC

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.
 Formy wsparcia:

-Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów z TIK, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych
-Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Projekt skierowany jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące,  dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:


- w sekretariatach i na stronach internetowych:
- Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
- Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: www.liceum-wabrzezno.pl
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące http://soszwdl.szkolnastrona.pl/
- na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
- w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209.
Termin składania dokumentów: 29 października 2018 r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158
e-mail: wr@wabrzezno.pl

  • data: 2018-10-15

« wstecz