Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo Ministerstwo Środowiska

UWAGA – WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.


Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592 ), z dniem 5 września 2018r. weszły istotne zmiany m. in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992, z późn. zm.) o odpadach oraz  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zbierania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów.
Według art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie   12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 4 września 2019r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:
1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).
Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:
1) operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu,
2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach,
3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,
4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a)   fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego ww. wymagań do dnia  4 września 2019r. zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.
W myśl art.12 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, jest obowiązany spełnić w terminie do dnia 22 sierpnia 2019r., wymagania dotyczące prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, wskazanych w art. 1 lit. d ww. ustawy. Przepisy regulujące prowadzenie ww. systemu wizyjnego wchodzą w życie w dniu 22 lutego 2019 r.

« wstecz