Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Odbiór drogi

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej Wałycz –Wałyczyk

W dniu 16 sierpnia odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” z udziałem przedstawicieli wykonawcy – firmy Strabag Sp. z o.o., nadzoru inwestorskiego – firmy BPB Anna Grenda-Wołkow, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Powiat Wąbrzeski na realizację projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 240 803,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 442 499,22 zł.
Projekt dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk o długości 3,228 km. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Przebudowa wpłynie na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego. W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej do 6 m, zwiększenie nośności do 115 kN/oś, oczyszczenie i konserwacja przepustów, przebudowa istniejących zjazdów z drogi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, odtworzenie istniejących rowów, niezbędna wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziano zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze, Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie również zastosowanie barier drogowych sprężystych osłaniających obiekty stałe.
Przebudowana droga zwiększy dostępność terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawi skomunikowanie z drogami wyższego rzędu. Realizacja projektu przyczyni się do większego zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem działalności na tym terenie.

 

  • OdbiórDSC_1005.JPG
  • OdbiórDSC_1011.JPG
  • OdbiórDSC_1016.JPG
  • OdbiórDSC_1017.JPG
  • OdbiórDSC_1037.JPG
  • OdbiórDSC_1038.JPG

« wstecz