Aktualności 2018

  • zdjęcie: Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie na projekt edukacyjny

W środę (25 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 10 projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki trafią na przedsięwzięcia edukacyjne, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Wśród beneficjentów znalazł się Powiat Wąbrzeski, który otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 317 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego. 
Ze wsparcia skorzysta również 34 nauczycieli, dla których przewidziano szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii oraz metod terapii i psychologii w pracy nauczyciela. 
Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
28 uczniów zostanie skierowanych na staże i praktyki, które realizowane będą u pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, głównie na terenie powiatu wąbrzeskiego.
 Czas realizacji projektu od 1.03.2018r. do 30.09.2020r.
 
Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł.
Wkład własny: 40 000,00 zł.

Inne projekty edukacyjne realizowanie przez Powiat Wąbrzeski:
1.    Powiat Wąbrzeski od lutego br. realizuje projekt edukacyjny dla szkół zawodowych pn. „Dziś nauka jutro praca II”, w ramach którego wsparciem objętych zostanie 252 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie oraz 2 nauczycieli. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.
Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80
Wkład własny: 244 771,20
2.    W latach 2016-2017 w ramach projektu pt. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” 50 uczniów szkół zawodowych podwyższyło swoje umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Staże zostały zrealizowane w wymiarze 150 godzin dla każdego ucznia u pracodawców w okresie wakacji letnich w lipcu i sierpniu 2016 oraz 2017 r. W ZS we Wroniu w stażach wzięli udział uczniowie technikum informatycznego, technikum rolniczego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu. W ZSZ w Wąbrzeźnie z oferowanego wsparcia skorzystali uczniowie technikum: logistycznego, mechatronicznego, hotelarstwa, ekonomicznego, handlowego oraz obsługi turystycznej.
 Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnił uczniom stypendium stażowe, ubezpieczenie, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.
 Wartość projektu wynosi 140 937,50 zł w tym:
- wkład Funduszy Europejskich w wysokości 119 796,87 zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 14 093,75 zł,
- wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 7 046,88 zł.
 

  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow-02.jpg
  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow-04.jpg
  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow-07.jpg
  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow-10.jpg
  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow-12.jpg
  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow-13.jpg
  • Szymon Zdziebło, Tarantoga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegowreczenie_umow_10.jpg

Wstecz