Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • NABÓR

Posiadasz dyplom ukończenia studiów z zakresu kultury fizycznej lub rehabilitacji? Weź udział w naborze!

Powiat Wąbrzeski przystąpił do realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. Kujawsko-Pomorskim”.


Każdego roku upadku doświadcza co czwarta osoba w wieku podeszłym, a wśród 80-latków problem ten dotyka jedną na trzy osoby. Konsekwencje zdrowotne upadków w postaci urazów są poważne, przyczyniają się do rozwoju niesprawności, utraty samodzielności, a także wzrostu chorobowości i śmiertelności. W tym kontekście podjęcie działań zmierzających do zmniejszenie ryzyka upadków, a tym samym urazów i złamań wydaje się ważnym celem polityki państwa i regionu.


Do programu zostaną zaproszone osoby w wieku powyżej 60 lat, zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy projektu będą mogli poprawić swoją sprawność fizyczną oraz wykształcą nawyk systematycznych ćwiczeń fizycznych. Ponadto seniorzy zwiększą swoją wiedzę dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.


Ponadto projekt ma na celu zwiększenie liczby trenerów przygotowanych do pracy z osobami powyżej 60 r.ż., w związku z czym Starosta Wąbrzeski ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej do współpracy w ramach realizacji Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. Kujawsko-Pomorskim.

Podstawowym zadaniem trenera będzie prowadzenie zajęć aktywności fizycznej seniorów w okresie wrzesień - listopad 2018 r. i odbycie szkolenia w tym zakresie.

Kandydat winien przedstawić następujące dokumenty:
1.    dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu kultury fizycznej
 lub rehabilitacji (kopia),
2.    deklarację uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu,
3.    propozycję stawki uposażenia za 1 godz. pracy w charakterze trenera brutto,
4.    zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem 
i realizacją programu,
5.    krótki opis doświadczenia w realizacji podobnych zadań.


Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć podpisem lub potwierdzić za zgodność z oryginałem i dostarczyć w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i tytułem „Nabór trenera aktywności fizycznej w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów - Powiat Wąbrzeski”.
Na adres:


Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
p. 113


Termin składania ofert: od 23.07.2018 r. do 03.08.2018 r.
Termin ogłoszenia wyników naboru: 06.08.2018 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Informacje dodatkowe pod nr. tel. 56 688 24 50 wew. 138.
 

« wstecz