Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo

Uczniowie szkół zawodowych rozpoczęli staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

   Powiat Wąbrzeski w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych.

   Od 2 lipca bieżącego roku rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe u pracodawców dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne będą doskonalić technicy informatycy, logistycy, hotelarze, technicy obsługi turystycznej,  mechatronicy, ekonomiści oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych. Staże rozpoczęło 51 uczniów w miesiącu lipcu, natomiast w sierpniu bieżącego roku realizację staży rozpocznie kolejnych 20 uczniów. W projekcie przewidzianych jest łącznie 130 staży.  Kolejne zostaną zrealizowane w lipcu i sierpniu 2019r.

Okres realizacji każdego stażu wyniesie 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy, który zapewni opiekuna stażysty nadzorującego i monitorującego pracę stażysty jak również odpowiednie warunki pracy w swoim zakładzie.

Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnia uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.

Współpracę przy realizacji projektu podjęło 24 pracodawców. Uczniowie technikum odbywają staże w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., PPHU Dariusz Dziewięcki, MI-DOM MICHAŁ SMOLEŃSKI, Biuro Turystyczne COPERNICANA,  WnoNet, Oaza Bis Sp. z o.o.-Bartłomiej Biestek, VERONI – Bogusław Warżel, WORWO Sp. z o.o., P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., ZPU HYDRO-VACUUM Wąbrzeźno Sp. z o.o., Ampol-Merol Sp. z o.o.,  Restauracja Zamkowa, Gospoda przy piecu, Kuźnia Smaków,  FATOM-  Tomasz Górecki, WDK w Wąbrzeźnie oraz w Urząd Gminy Dębowa Łąka, Urząd Gminy Ryńsk, Urząd Miasta Wąbrzeźno, Urząd Gminy w Płużnicy i Urząd Gminy Gruta.

Celem całego projektu, realizowanego od lutego 2018 r. jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020r.

 

   Dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie podniosą swoje umiejętności praktyczne, zyskają doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy i wiedzę na temat zawodu. Realizacja tego działania przyczynia się do większej współpracy szkół z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.   

 

   Wartość projektu wynosi 1 631 808,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 387 036,80 zł). Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego wyniesie 244 771,20 zł.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

« wstecz