Aktualności 2018

  • logo

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

 Formy wsparcia:

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje  i kwalifikacje zawodowe uczniów
 Staże i praktyki dla uczniów
Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Projekt skierowany jest dla uczniów techników i szkoły branżowej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski, tj.:

a)  Zespołu Szkół we Wroniu:

– Technikum: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych;

b)  Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:

 – Technikum: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;

– Szkoły Branżowej I Stopnia: mechanik-monter maszyn i urządzeń, sprzedawca; klasy wielozawodowe.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

w sekretariatach i na stronach internetowych:

Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl

 na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208.

Termin składania dokumentów: do 6 kwietnia 2018 r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół   i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.


Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158

e-mail: wr@wabrzezno.pl

  • autor: Anna Wetzel - kierownik wydziału ds. funduszy zewnętrznych i promocji w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, data: 2018-03-15

Wstecz