Aktualności 2018

  • Bursztynowo-Blizno

Przebudowa drogi Bursztynowo-Blizno zakończona

   Dnia 31.01.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo-Blizno od km 1+340 do km 2+582” zrealizowanego w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  Droga powiatowa nr 1411C Bursztynowo – Blizno jest drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok.1242 m.

   Zakres robót obejmował wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, wykonanie 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego   i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi została wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś.

   Na realizację zadania Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 509 040,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Inwestycja kosztowała 897 015,35 złotych.

   Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.

  • autor: Anna Wetzel - kierownik wydziału ds. funduszy zewnętrznych i promocji w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, data: 2018-02-16
  • Bursztynowo-Blizno
  • Bursztynowo-Blizno
  • Bursztynowo-Blizno

Wstecz