Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Konkurs PCPR

KONKURS NA SPOT REKLAMOWY „RODZINA NA ZASTĘPSTWO”

 

 

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

•    Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
•    Konkurs rozpoczyna się 23.10.2017 r. i trwać będzie do 30.11.2017 r.

2.    UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu jest młodzież szkół średnich z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

3.    CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:
•    Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku.
•    Rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych.
•    Podkreślenie wysokiej rangi rodzinnej pieczy zastępczej w systemie opieki 
nad dzieckiem.
•    Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej.
•    Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.
•    Zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych.

4.    ZASADY WYKONANIA PRAC KONKURSOWYCH

      Spot reklamowy „Rodzina na zastępstwo”
•    film nakręcony przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera,
•    czas projekcji: od 1 minuty do 1min.30 sek,
•    praca konkursowa może być wykonana samodzielnie bądź w grupach (do trzech osób), 
•    do filmu należy dołączyć informację o autorze/autorach: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

5.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

•    Filmy można dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 203 na pendrivie, płycie CD/DVD lub przesłać na adres email: pcpr@wabrzezno.pl wpisując w tytule wiadomości „Konkurs – promocja rodzicielstwa zastępczego”. 
•    Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•    Każdy uczestnik zobowiązany jest do załączenia do pracy oświadczenia 
wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
•    Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na publikację i prezentację w wydawnictwach wszelkiego typu oraz na stronach internetowych 
•    Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
•    Każda praca musi być opatrzona metryczką (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
•    Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć po jednej pracy.
•    Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym regulaminem oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa 
do nagrody.
•    Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
•    Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej tut. Centrum http://pcpr-wabrzezno.rbip.mojregion.info/
•    Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

6.    OCENA PRAC KONKURSOWYCH

•    Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu. Pod uwagę będą brane szczególnie: zgodność z tematem 
i celami konkursu, ciekawe ujęcie tematu, pomysłowość oraz wrażenia artystyczne 
i wizualne.

7.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7.12.2017 r.
•    Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

8.    WRĘCZENIE NAGRÓD

•    Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas spotkania mikołajkowego o którego terminie zostaną poinformowani laureaci.
•    Zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany zasad przyznawania nagród.

9.    PREZENTACJA PRAC
•    Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej PCPR-u oraz podczas spotkań promujących pieczę zastępczą.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TUTAJ
 

Zapraszamy do składania prac

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 

wraz z pracownikami 

« wstecz