Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • XXVIII sesja  Rady Powiatu

Odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Radni po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali informacji Starosty Wąbrzeskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głos w tym punkcie zabrała radna Jolanta Broniewska, natomiast Starosta udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu „Interpelacje i zapytania radnych”. Radna Hanna Kwiatkowska złożyła interpelację w sprawie stanu drogi w m. Przydwórz. Następnie dwie interpelacje złożył radny Mieczysław Toś – pierwsza dotycząca poruszających się motorówkami na jeziorze Wieczno turystów, druga to prośba o uzupełnienie odpowiedzi na pytania zadane podczas XXVII sesji Rady Powiatu udzielonej przez Spółkę Nowy Szpital w Wąbrzeźnie. O uszczegółowienie tych informacji w swojej interpelacji wnosił także radny Bogdan Koszuta.

 

W ramach dalszej realizacji porządku obrad Starosta Wąbrzeski oraz Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informację o złożonych za rok 2016 oświadczeniach majątkowych przez zobowiązanych do tego pracowników oraz radnych.

 

Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu- Krzysztof Buchmiet przedstawił radnym informację o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wąbrzeskim w roku szkolnym 2016/2017. Podkreślono, iż Powiat Wąbrzeski pod kątem zdawalności matur zajął II miejsce w Województwie, oraz omówiono realizowane projekty edukacyjne. Kierownik Wydziału zwrócił uwagę na inwestycje przeprowadzone w szkołach, m.in. sfinansowane ze środków budżetu powiatu odnowienie dziedzińca w ZSO w Wąbrzeźnie oraz nowym placu w ZS we Wroniu.

W ramach dyskusji głos zabrał radny Mieczysław Toś pytając o liczbę absolwentów w szkołach powiatu.

 

Radni podczas XXVIII sesji podjęli 3 uchwały:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017-2028,

- zmiany budżetu powiatu na rok 2017,

- udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dokształcenie ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

 

Zmiany uchwał dotyczące finansów powiatu dotyczyły m.in. skorygowania kosztów inwestycji drogowych oraz zaplanowanej budowy chodnika w m. Józefkowo i Błędowo w związku z wyborem w procedurze przetargowej wykonawców robót budowlanych.

 

W ramach odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Starosta Wąbrzeski. W punkcie wolne wnioski i oświadczenia radnych radny Mieczysław Toś uzupełnił swoją interpelację o dodatkowe informacje.

 

Na tym zakończono obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

  • XXVIII sesja Rady Powiatu00 glowne.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu1.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu2.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu3.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu4.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu5.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu6.JPG
  • XXVIII sesja Rady Powiatu7.JPG

« wstecz