Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej

Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej ????-Można to sprawdzić w naszej Poradni

   Większość ludzi nie jest świadoma ani nie analizuje tego, w jaki sposób mózg koordynuje, przetwarza i integruje informacje zmysłowe oraz co dzieje się, gdy wykonujemy jakieś zadanie lub czynność. Systemy sensoryczne człowieka pracują automatycznie, umożliwiając między innymi chodzenie, chwytanie, utrzymywanie równowagi. Tymczasem żeby osiągnąć harmonię w działaniu, trzeba posiadać „dobrą integrację", czyli dobrą współpracę wszystkich systemów zmysłowych.

Rozwój procesów integracji sensorycznej przebiega w czterech etapach. Pierwszy związany jest z rozwojem czynności odruchowych i systemów zmysłowych. Pozwala zaspokajać dziecku potrzeby fizjologiczne oraz emocjonalne. Doświadczenia czuciowe budują wyobrażenie własnego ciała i rozwijają umiejętności ruchowe. Integrowanie wrażeń przedsionkowych (narząd równowagi) i proprioceptywnych jest niezbędne do kształtowania bezpieczeństwa grawitacyjnego oraz właściwego napięcia mięśniowego, reakcji posturalnych i ruchów gałek ocznych.

   Drugi etap związany jest z kształtowaniem dużej motoryki, planowania ruchu  i koordynacji obydwu stron ciała, somatognozji. Percepcja ciała i koordynowanie ruchów są niezbędne do planowania czynności motorycznych tj. posługiwanie się sztućcami, rysowanie ołówkiem, pisanie, lepienie. Mapa ciała powstaje w wyniku integracji wrażeń dotykowych, proprioceptywnych, przedsionkowych. Automatyzacja czynności ruchowych zapewnia efektywne działanie i poczucie stabilności emocjonalnej.

Trzeci to rozwój zdolności do wykonywania złożonych czynności ruchowych, do koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także rozwój małej motoryki i dominacji stronnej ciała.

   Czwarty etap odnosi się do tzw. końcowych produktów pomyślnego rozwoju procesów zmysłowo-ruchowych, warunkujących powodzenie w szkole i samodzielność w życiu codziennym. Wyraża się to zdolnością do koncentracji uwagi, stabilnością emocjonalną, zdolnością do myślenia i organizowania wrażeń do skutecznego działania.

   Nieprawidłowości powstałe na którymkolwiek z wymienionych etapów skutkują problemami w obrębie sfer percepcyjnych, ruchowych i zachowania. Mogą mieć różne nasilenie. Wyrażają się np. nieprawidłowym napięciem mięśniowym, brakiem umiejętności przyjęcia odpowiedniej postawy ciała, trudnościami w zaplanowaniu sekwencji ruchów, lękiem przed ruchem, wzmożoną wrażliwością na bodźce dotykowe czy słuchowe. Często deficytom integracji sensorycznej towarzyszą problemy emocjonalne (impulsywność, niska samoocena), obniżony poziom koncentracji uwagi, nadmierne pobudzenie lub wycofywanie się z codziennych aktywności, trudności w nauce, zaburzenia mowy.

   Biorąc pod uwagę ważność procesów przetwarzania sensorycznego i ich wpływ na życie, należy zwrócić szczególną uwagę na rozpoznanie preferencji sensorycznych  już u małych dzieci (wczesna interwencja sensoryczna).

   Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego odbywa się na wielu płaszczyznach i etapach. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dysponujemy  przesiewowym narzędziem do oceny profilu sensorycznego dzieci. Badanie Profilem Sensorycznym Dziecka obejmuje 8 skal i pozwala wyłonić obszary zaburzeń o podłożu motorycznym ( dyspraksja i zaburzenia posturalne) oraz zaburzenia modulacji (nadreaktywność dotykowa i słuchowa, poszukiwanie wzrokowo-słuchowo-przedsionkowe, poszukiwanie czuciowo-przedsionkowe, poszukiwanie węchowo-smakowo- czuciowo- przedsionkowe).

   Uzyskane wyniki badania przesiewowego pozwalają określić bodźce, w stosunku do których pojawiają się reakcje obronne dziecka. Dzięki temu możliwe jest określenie obszarów wymagających szczegółowej diagnostyki w kierunku zaburzeń sensorycznych i zakres interwencji terapeutycznej.

 

opracowanie mgr Katarzyna Laudańska- Becker

kontakt Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno

Tel. 56-688-21-75

 

« wstecz