Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

.

  • Zakopane

Wyjazd edukacyjny do Zakopanego w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

  W dniach 01 - 05 lipca 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”...

Informacja o projekcie

BENEFICJENCI PROJEKTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 
PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu: 12 318 179,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10 470 452,57 zł...