Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Informacja o usługach w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum"


     W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum" (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 4 przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.;
  • grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
  • ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług
  • autor: Magdalena Kamińska - PCPR
  • -

« wstecz