Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Wąbrzeski.
  Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno; telefonicznie: (56)688-27-45, fax: (56) 688-27-59 lub e-mail: starostwo@wabrzezno.pl .
 • Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych – Pan Paweł Maćkowiak z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl lub listownie (na adres Administratora podany w punkcie 1) .
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz możliwości sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podania Państwa danych wymaga ustawa na podstawie, której działa Administrator.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Inspektor Ochrony Danych

 

 • autor: Inspektor ochrony danych, data: 2018-05-25