Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Romana Wzorek

Pok. Nr 21 (parter)
Nr telefonu/ fax: 56 688 24 51 wew. 103
Adres e-mail: pzon@wabrzezno.pl


Sekretarz Powiatowego Zespołu 
Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Joanna Dzielska

Pok. Nr 21A (parter)
Nr telefonu: 56 688 24 51 wew. 173

Pomoc administracyjna
Natalia Gołembiewska

Referent
Kamila Krawczyk

Pok. Nr 21A (parter)
Nr telefonu: 56 688 24 51 wew. 173

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania  określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych. 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie należy w szczególności:

 • orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności na podstawie prawomocnych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym lub placówkom.

Powiatowy Zespół orzeka  do celów pozarentowych, takich jak:

 • uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywności zawodowej);
 • uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych,
  środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy);
 • korzystania z turnusów rehabilitacyjnych;
 • skierowania do odpowiedniej formy kształcenia;
 • skierowania do warsztatów terapii zajęciowej;
 • uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym;
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej;
 • uzyskania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.


Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog.

Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem zespołu, który dane orzeczenie wydał, czyli Zespołu w Wąbrzeźnie. 
 Od orzeczeń do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia);
2. zaświadczenie ostanie zdrowia wypełnione na druku dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, 
3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacje specjalistyczne i inne dokumenty medyczne.

Aby uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
1. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
2. posiadaną dokumentację medyczną,
3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:
1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
2. jedną aktualną fotografię osoby ubiegającej się o legitymację;
3. kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację (oryginał do wglądu). 

Aby otrzymać kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej należy złożyć:
1. wniosek o wydanie karty parkingowej;
2. jedna aktualną fotografię osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej;
3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie katy parkingowej;
4. kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o wydanie katy parkingowej (oryginał do wglądu).

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Powyższe wnioski należy składać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. Nr 21A, w dniach: poniedziałek / środa / czwartek w godz. 7:30 – 15:30,  wtorek w godz. 7:30 – 16:30, piątek w godz. 7:30 – 14:30.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych . Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji przyznającej świadczenia lub ulgi.