Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Termin konsultacji społecznych wyznacza się od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.

Wypełniony Formularz zgłaszania opinii lub uwag można składać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne Programu współpracy” lub e-mailem na adres: starostwo@wabrzezno.pl .

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

 

 

« wstecz