Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Informacja z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Dnia 14 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 42/71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego, których celem było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na temat projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.  
Treść Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na stronie internetowej www.wabrzezno.pl.
Konsultacje  miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego i odbyły się dnia 18 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, sala nr 133. Spotkaniu przewodniczył Wicestarosta Karol Sarnecki. Zawiadomienie o konsultacjach w formie bezpośredniego spotkania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na stronie internetowej www.wabrzezno.pl
Projektu Programu współpracy na rok 2020 omówiony został przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Justynę Przybyłowską.
W spotkaniu uczestniczyło 5 przedstawicieli 4 organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie powiatu, którzy zaakceptowali proponowaną wersję projektu programu, bez wniesienia zmian.
    W trakcie spotkania, po przyjęciu projektu Programu współpracy na rok 2020 nawiązała się dyskusja dotycząca sposobów finansowania zadań publicznych, możliwości organizacyjnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw podejmowanych przez Sejmik Organizacji Pozarządowych działający przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w której uczestniczyli Wicestarosta Karol Sarnecki, Wiceprzewodniczące Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Polskiego Związku Niewidomych Koło w Wąbrzeźnie.  
Wiceprezes Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica Pani Anna Szatkowska zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie realizacji zadań publicznych w formie regrantingu. Samorząd przekazywałby środki finansowe na realizację zadań publicznych jednej organizacji, która realizowałaby swoje zadanie i przekazywała te środki organizacjom pozarządowym w uproszczonej formie. Mogłoby to być powodem większej aktywności mniejszych organizacji, które mają problemy kadrowe i trudności w wypełnianiu ofert, a także te organizacje zdobywałyby doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych.
W dyskusji zabrała głos Pani Wiceprezes Polskiego związku Niewidomych Koła w Wąbrzeźnie, która poprała te inicjatywę z uwagi na fakt, iż w organizacjach często zrzeszone są osoby starsze mające trudności w poprawnym napisaniu ofert realizacji zadań, a prostsza forma byłaby korzystniejsza i możliwa do realizacji.   
Pan Wicestarosta poinformował, iż samorząd powiatowy wielokrotnie wspiera organizacje pozarządowe przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie poprzedzonej pismem o wsparcie inicjatywy. Wicestarosta uznał, że należy sprawdzić w jakich wysokościach w tej formie wspierane są organizacje pozarządowe, a sam pomysł regrantingu jest do zastanowienia i przedyskutowania w planie finansowym. Jednocześnie wskazując, iż trudno powiedzieć, ze Powiat Wąbrzeski nie ma środków finansowych na realizację zadań publicznych, gdyż jak widać w zadaniach priorytetowych omawianego programu współpracy, środki finansowe przeznaczone na zadania publiczne corocznie wzrastają.
Wiceprezes TRGP poinformowała, iż jej organizacja jest operatorem do FIO na 2020 r. gdzie proponowane są także szkolenia i doradztwo z pisania ofert. Ponadto TRGP było operatorem środków finansowych przekazanych na zadnia publiczne przez samorząd Gminy Płużnica. Małe organizacje pozarządowe z terenu Gminy miały możliwość uczenia się pisania ofert w uroszczonej formie oraz rozliczania się z pozyskanych środków finansowych. Pobudziło to wg. Pani Wiceprezes organizacje pozarządowe i zachęciło do korzystania z innych źródeł. Ponadto Pani Szatkowska przekazała informację, iż jako delegat Powiatu Wąbrzeskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych działającego przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radni sejmiku podjęli inicjatywę wystąpienia do Ministerstwa Finansów o uproszczenie składanych sprawozdań z działalności bez konieczności składania podpisów elektronicznych, co znacznie utrudniało organizacjom prowadzącym działalność odpłatną sprawozdawczość.
Pan Wicestarosta uznał, że jest to bardzo ważna inicjatywa wspierająca działalność szczególnie małe organizacje pozarządowe, które nie zatrudniają specjalistycznej kadry, głownie księgowych.
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjmuje do wiadomości i rozważenia postawione propozycje przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przekazuje do dalszych prac Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, celem przyjęcia stosownej uchwały.

 

Wąbrzeźno, dnia 21 listopada 2019 r.

 

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie

« wstecz