Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Starosta Wąbrzeski ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk, oznaczonej jako działka nr 240 o powierzchni 14,6200 ha, zapisana w księdze wieczystej TO1W/00034757/0. Zgodnie z oznaczeniem ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące oraz pastwiska...