Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego  z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2023  z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego...

  • konsultacjekonsultacje 2

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutyczny...

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego dotyczące przebudowy drogi gminnej Nieżywięć - Grabówiec

W związku z wydaniem decyzji ZRID nr 6.2021 z wniosku Gminy Bobdrowo o wydanie decyzji ZRID, dotyczącej rozbudoy drogi gminnej nr 080410C Nieżywięć - Grabówiec publikujemy na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, na stronie www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń obwieszczenie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego...

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie...

RAPORT EWALUACYJNY POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘCZEJ W POWIECIE WĄBRZESKIM NA LATA 2018 - 2020

RAPORT EWALUACYJNY POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘCZEJ W POWIECIE WĄBRZESKIM NA LATA 2018 - 2020

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020...

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021-2023

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021-2023...

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) Starosta Wąbrzeski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego...

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Informacja z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Dnia 14 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 42/71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego, których celem było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na temat projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja
o przeprowadzeniu konsultacji
 
projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
które odbędą się 18 listopada 2019 r. o godz. 14.00
w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, Sala nr 133

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, który stanowi załącznik do uchwały.
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje mają formę otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

 

Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi do pobrania

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Starosta Wąbrzeski ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ryńsk, gmina Ryńsk, oznaczonej jako działka nr 240 o powierzchni 14,6200 ha, zapisana w księdze wieczystej TO1W/00034757/0. Zgodnie z oznaczeniem ewidencji gruntów nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące oraz pastwiska...