Wykaz usług - czym się zajmuje wydział?

Czym zajmuje się Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych?

1. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną zajmującą się ochroną informacji niejawnych.

2. Do podstawowych zadań Zespołu w zakresie ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Starostwie,
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
8) powiadamianie Starosty o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w Starostwie,
9) realizacja innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. W Starostwie utworzona jest Kancelaria Specjalna podległa bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych, który sprawuje nad nią nadzór.

4. Kancelarią kieruje Kierownik Kancelarii Specjalnej, wyznaczony przez Starostę.

5. Do zakresu działania kancelarii specjalnej należy w szczególności:
1) prowadzenie dzienników, rejestrów i książek oraz rejestracja dokumentów niejawnych,
2) nadawanie i przyjmowanie przesyłek przekazywanych za pośrednictwem poczty specjalnej lub uprawnionego przewoźnika,
3) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie,
4) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom do tego uprawnionym,
5) kontrolowanie właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie,
6) egzekwowanie zwrotu wydanych dokumentów,