Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Podpis elektroniczny

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

 

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie nie wychodząc z domu?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:
- wniosek o nadanie awansu zawodowego nauczycieli – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
- wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów
- skargi/wnioski/zapytania do Urzędu
- rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
- udostępnienie informacji publicznej na wniosek
- udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
- zgodę na użycie Herbu Powiatu Wąbrzeskiego
- wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie ww.  działalności
- wpis do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
- zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów  cieplarnianych
- wpis do rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych
- wpis do rejestru, zmianę danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia  przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa UE
- zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
- zezwolenie na sprowadzenie do kraju zwłok i szczątków ludzkich
- pozwolenie na wprowadzenie gazów lub płynów do powietrza
- zgodę na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny
- zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
- wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów
- zezwolenie na transport odpadów
- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- wniosek/zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na  środowisko
- wypis z ewidencji klubów sportowych

Katalog spraw dostępny tutaj

Wnioski do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie poprzez platformę ePUAP kierujemy na elektroniczną skrzynkę podawczą: /go0sp9q38z/SkrytkaESP   lub   /go0sp9q38z/skrytka