Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO:

1.    Udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P1;
2.    Udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P2;
3.    Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularze P + P3;
4.    Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularze P + P4;
5.    Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - formularze P + P5;
6.    Udostępnienie zbiorów danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) - formularze P + P6;
7.    Udostępnienie zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych, o których mowa w art.4 ust 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500) - formularze P + P7;
8.    Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy topograficznej, sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapy, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7) - formularze P + P8;