Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo
  • logo2

Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym w programie „Aktywny samorząd”

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków  o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach  modułu I Obszaru C zadania nr 1 programu. Zmiana dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  w 2019 roku została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
Adresatem pomocy jest osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudniona lub ucząca się lub posiadająca opinię eksperta PFRON potwierdzającą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie dysfunkcji uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, jeżeli osoba jest w wieku powyżej wieku aktywności zawodowej wymagane jest zatrudnienie. W obszarze C zadanie nr 1 pomoc może być udzielona ponownie po upływie  3 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 10.000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.

Przypominamy  o pozostałych obszarach i zadaniach programu realizowanych w br.:
 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,  w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
b) zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej,  
c) zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej,   
d) zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a)    Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
b)     Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c)    Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
d)    Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18 lub w  wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
e)    Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
3)  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a)    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do (16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
b)    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziome jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
c)    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy   w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
d)     Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu  się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
4) Obszar D -  pomoc  w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub  przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Aktywny samorząd.

 

« wstecz